Política de Seguretat

Política de Seguretat i Gestió de Servei de Víntegris

La Direcció de Víntegris reconeix la Informació i els Sistemes que la sustenten i processen com un dels seus actius més importants a protegir i estableix com a objectiu mantenir la qualitat dels serveis oferts i amb això la gestió efectiva i eficient dels riscos als quals es veuen subjectes, garantint un adequat control intern dels mateixos i un nivell de qualitat de gestió del servei apropiat.

La Política de Seguretat i Gestió de Servei constitueix una declaració de la postura de la Direcció de Víntegris amb relació a la seguretat dels Sistemes d’Informació i qualitat dels serveis de TI oferts, i estableix els objectius i les responsabilitats necessàries per protegir els actius d’informació gestionats, garantint la integritat, disponibilitat i confidencialitat d’aquests, complint amb el marc legal vigent i respectant les directrius, normes i procediments que oportunament s’estableixin.

L’àmbit de la present Política inclou a totes les Unitats, Àrees, Departaments, empleats i personal subcontractat que accedeixen als Sistemes d’Informació que Víntegris requereix per oferir els serveis de TI, així com les empreses externes col·laboradores.

La Política és aplicable a tots els Sistemes d’Informació de l’Organització i/o que donen suport als seus processos de negoci i afecta tots els actius d’informació sustentats en ells.

Així mateix, és una obligació legal i ètica de Víntegris garantir, en els mateixos termes, la seguretat de la informació que fa als seus clients, entitats col·laboradores i als organismes oficials competents.