Política de Seguretat

Política de Seguretat de la Informació i Protecció de la Privacitat de Víntegris

La Direcció de Víntegris és conscient que la informació, les dades personals dels nostres usuaris i clients, i el coneixement de l’organització són actius molt importants per a l’organització i, per això, requereixen una protecció adequada.

Amb l’objectiu de respondre a la confiança que ens atorguen els nostres clients i assegurar la qualitat dels serveis oferts, Víntegris ha implantat un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació i de la Informació de Privacitat destinat a dur a terme una gestió efectiva dels riscos a què estan exposats i, amb això, garantir un adequat control intern d’aquests, minimitzar els possibles danys que es poguessin derivar i prestar els serveis de forma apropiada.

Amb aquesta Política, la Direcció de Víntegris es compromet a preservar la integritat, disponibilitat i confidencialitat dels actius d’informació, així com la traçabilitat i autenticitat necessàries. Així mateix, aquesta Política proporciona el marc de referència per al nostre Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació i de la Informació de Privacitat que ens ha de permetre:

  • Establir els objectius i responsabilitats necessàries.
  • La integració de la Seguretat d’Informació i la Protecció de la Privacitat en tots els processos i serveis de l’organització.
  • La implantació de controls i mesures necessàries per minimitzar els riscos per a la seguretat de la informació i la informació de privacitat.
  • La preservació del coneixement i la propietat intel·lectual de la companyia.
  • El compliment dels requisits de negoci, contractuals, legals i normatius.
  • L’aplicació de les directrius, normes i procediments que oportunament s’estableixin.
  • La conscienciació i formació contínua de tot el personal.
  • La resolució plenament satisfactòria de les incidències i l’aprenentatge d’aquestes.
  • Un procés de revisió i millora contínua.

L’àmbit de la present Política inclou a tots els empleats de Víntegris, a tot el personal subcontractat per Víntegris i a totes les empreses externes col·laboradores que accedeixen a la Informació de Víntegris, així com als sistemes d’informació que donen suport als processos de negoci i els serveis prestats.

Sigui quin sigui el lloc de treball i les funcions de cada empleat de Víntegris, tots som plenament responsables de la seva aplicació en el nostre àmbit d’acció, assegurant així la seva eficàcia, la millora contínua i la satisfacció de clients i usuaris externs i interns.

Aquesta Política de Seguretat de la Informació i Protecció de la Privacitat és difosa, entesa, implantada i actualitzada a tots els nivells de la companyia, així com posada a disposició al públic en general.

A Barcelona, el 8 de Octubre de 2021
Javier Bustillo, CEO de Víntegris