Política de Qualitat

POLÍTICA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT EN VINTEGRIS SLU, SEGONS UNE EN9001: 2015

L’Organització vol assegurar l’assoliment dels objectius de l’empresa mitjançant la plena adhesió, per part de tots els empleats, als principis identificats en el Sistema d’Gestió de la qualitat, als requisits de les normes UNE EN ISO 9001 i als requisits legislatius, normatius i reglamentaris.

L’Organització aplica la Política inspirada en els següents principis:

  • Identificar les necessitats reals del client proposant un producte/servei capaç de satisfer les necessitats del client, promovent el grau de fiabilitat del servei ofert en termes de qualitat, seguretat de la Informació i continuïtat del negoci;
  • Proposar les solucions més adequades per millorar el rendiment dels productes i serveis i mantenir-los constantment actualitzats, de manera que l’arquitectura del Sistema de Gestió, garanteixi la plena satisfacció i el compliment dels requisits de Gestió de la Qualitat exigits per la norma de referència i per les lleis vigents i vinculants en general;
  • Donar suport al client perquè es respectin els requisits del producte, tan específics com a vinculants, i satisfer a l’usuari final;
  • Assegurar la disponibilitat i la puntualitat en la resolució dels possibles incidents que puguin amenaçar el servei tant en termes de qualitat, continuïtat de negoci i seguretat de la informació;
  • Garantir el rigor absolut en la recerca dels possibles riscos relacionats amb el servei, realitzant una vigilància contínua a través de les auditories internes i l’examen de la gestió;
  • Posar en pràctica una gestió sistemàtica dels riscos realitzant, si és necessari, exàmens extraordinaris mitjançant el “Anàlisi i gestió de riscos”;
  • Mantenir, després de l’examen dels riscos, el ple compliment dels procediments, instruccions, polítiques i directives de l’empresa, a fi de garantir el ple compliment de sistema, les normes, les lleis, els reglaments i les directives, així com les obligacions contractuals relatives a la prestació dels serveis;
  • Proporcionar un estàndard d’alta qualitat amb valor afegit;
  • Aconseguir la plena satisfacció dels clients.

La direcció i els treballadors de Víntegris, abraçant plenament la filosofia de l’empresa, es van fixar com a objectiu addicional a la plena manifestació d’aquests principis a les empreses.

La direcció de Víntegris

Setembre de 2020