Política de Qualitat

Política de Gestió de la Qualitat a Víntegris

L’Organització vol assegurar l’assoliment dels objectius de l’empresa mitjançant la plena adhesió, per part de tots els empleats, als principis identificats al Sistema de Gestió de la Qualitat, als requisits de les normes UNE EN ISO 9001 i als requisits legislatius, normatius i reglamentaris.

La Direcció estableix aquesta Política de Gestió de la Qualitat inspirada en els principis i compromisos següents:

 • Identificar les necessitats reals del client proposant uns productes i serveis que serveixin per satisfer les necessitats del client, promovent el grau de fiabilitat del servei ofert en termes de qualitat, seguretat de la informació i continuïtat del negoci;
 • Proposar les solucions més adequades per millorar el rendiment dels productes i serveis i mantenir-los constantment actualitzats, de manera que l’operació del sistema de gestió garanteixi la plena satisfacció i el compliment dels requisits de gestió de la qualitat exigits per la norma de referència i per les lleis vigents i vinculants en general;
 • Donar suport i atendre el client perquè es respectin els requisits del producte, tant específics com vinculants, i satisfer l’usuari final;
 • Assegurar la disponibilitat dels serveis i la resolució plenament satisfactòria de les possibles incidències que puguin amenaçar el servei tant en termes de qualitat, continuïtat de negoci i seguretat de la informació;
 • Garantir el rigor absolut en la identificació de possibles amenaces i vulnerabilitats que puguin afectar la qualitat del servei, fent una vigilància contínua a través de les auditories internes i la revisió de l’exercici;
 • Posar en pràctica una gestió sistemàtica dels riscos i les oportunitats;
 • Promoure el compliment dels procediments, instruccions, polítiques i directives de l’empresa a fi de garantir el ple exercici del sistema de gestió i el compliment de les normes, les lleis, els reglaments i les directives, així com les obligacions contractuals relatives a la prestació dels serveis;
 • Proporcionar un estàndard dʻalta qualitat amb valor afegit;
 • Procurar por la concienciación y formación continua de todo el personal;
 • Establir un procés de revisió i millora continua dels processos i la gestió de la qualitat;
 • Aconseguir la plena satisfacció del client.

La direcció i els empleats de Víntegris, abraçant plenament la filosofia de l’empresa, es van fixar com a objectiu addicional la plena manifestació d’aquests principis, les empreses clients i la comunitat en general.

A Barcelona, el 14 de febrer de 2022
Javier Bustillo, CEO de Víntegris