Skip to main content

Condicions Generals
del Servei nebulaSUITE

Darrera actualització: maig de 2023

PRIMERA: Definicions

Acord de Nivell de Servei: Clàusules o particularitats del contracte subscrit entre les parts o recollides a les presents Condicions Generals que desenvolupin i estipulin els serveis de manera objectiva quant a nivell i qualitat que seran aplicables.

Aplicacions alienes / software de tercers: Aplicacions de tercers que poden interactuar amb el software de VÍNTEGRIS.

Client: Persona física o jurídica, degudament representada, que contracta els Serveis de nebulaSUITE prestats per VÍNTEGRIS. El Client manifesta, llevat de pacte en contra, que és el propietari dels equips on s’utilitza l’aplicació o té autorització per utilitzar-los. Així mateix, manifesta que compta amb les facultats suficients per vincular l’entitat jurídica que representa per vincular-la a la documentació de VÍNTEGRIS i aquestes Condicions Generals, de manera que l’ús i el pagament d’aquests serveis seran prova suficient del perfeccionament dels contractes i d’actuar amb la representació suficient per vincular a l’empresa que representa.

Partner: Empresa que compleix els requisits per participar com a revenedor de solucions de VÍNTEGRIS, que actua en nom propi, amb la seva pròpia organització i en relació directa amb els clients que consumeixen les solucions i serveis de VÍNTEGRIS.

Condicions Generals: Es refereix a aquestes condicions generals, aplicables en tot cas al Servei, i als seus annexos.

Condicions Particulars: Es refereix a les condicions particulars que estipulen, si escau, els detalls personalitzats del Servei i els serveis auxiliars acordats entre VÍNTEGRIS i el Client.

Dades del client: Aquelles Dades introduïdes pel Client que seran recopilades de manera sistemàtica i accessible de manera individual per VÍNTEGRIS.

Equips: Ordinadors, tabletes, smartphones, i qualssevol altres màquines electròniques capaces d’emmagatzemar informació i tractar-la per al correcte desenvolupament del software o aquells equips que interaccionen amb el servei de VÍNTEGRIS.

Llicència: Drets concedits per VÍNTEGRIS al Client en els termes i condicions recollits al contracte pertinent i que engloben, entre altres, els límits a copiar, instal·lar, utilitzar, mostrar i executar el software.

Programa Complementari: És qualsevol eina o component de software que pertanyi o sigui llicenciat per VÍNTEGRIS, i que VÍNTEGRIS posi a la seva disposició per a la descàrrega com a part dels Serveis al Núvol a efectes de facilitar-ne l’accés, operació i/o ús Entorn de serveis. No inclou Tecnologia de Tercers amb Llicència per Separat.

Proposta econòmica: S’hi inclouen les especificacions del servei contractat pel Client, incloent-hi el nombre d’usuaris que poden accedir als Serveis contractats.

Servei SaaS: Software com a servei (Software as a Service). Són serveis prestats a través d’internet per VÍNTEGRIS a favor del Client, en relació amb l’ús del servei contractat, a través de la plataforma de Serveis SaaS i dins de la infraestructura de computació al núvol.

Sol·licitant: Persona física que als efectes d’aquestes Condicions Generals actua en nom i representació del Client, i que SOL·LICITA a VÍNTEGRIS, la prestació del servei nebulaSUITE.

Usuari: Persona autoritzada pel Client per utilitzar el software de VÍNTEGRIS.

VÍNTEGRIS: És l’empresa VÍNTEGRIS, S.L.U., amb domicili al Carrer Pallars 99, planta 3, oficina 33, 08018 Barcelona, Espanya, i CIF B-62913926, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

SEGONA: Serveis de VÍNTEGRIS

El Sol·licitant, persona física que als efectes d’aquestes Condicions Generals actua en nom i representació del Client, SOL·LICITA a VÍNTEGRIS, la prestació del servei nebulaSUITE. nebulaSUITE inclou els serveis següents:

Nom del servei Descripció
nebulaUSERS Servei de gestió d’usuaris
nebulaID Servei d’emissió de certificats
nebulaCERT Servei de gestió centralitzada de certificats
nebulaACCESS Servei d’autenticació dinàmica multifactor
nebulaSIGN Servei portafirmes
nebulaSNE Servei de gestió de notificacions electròniques
nebulaDISCOVER Servei de descobriment de certificats digitals

Els serveis indicats són prestats per VÍNTEGRIS en modalitat SaaS després de ser seleccionats pel Client o llicenciatari, utilitzant diverses aplicacions informàtiques propietat de VÍNTEGRIS ubicades en una plataforma tecnològica a la qual el Client tindrà accés, una vegada concedides les llicències d’ús pertinents.

TERCERA: Obligatorietat de les Condicions Generals

Aquestes Condicions Generals de la Contractació de Serveis (“Condicions Generals”) regulen l’ús de la totalitat dels serveis nebulaSUITE.

VÍNTEGRIS es reserva el dret a modificar, de forma periòdica a la seva sola discreció, aquestes Condicions Generals, cas en què les Condicions Generals modificades regularan la totalitat dels serveis nebulaSUITE.

El Sol·licitant accepta i s’obliga a fer un ús correcte dels serveis nebulaSUITE, d’acord amb totes les lleis aplicables de la Unió Europea i d’Espanya, així com amb les reglamentacions, regles, avisos, criteris, informes i normes tècniques que resultin corresponents. Procedents (denominades de forma col·lectiva “Lleis”), i conforme a les regles de la bona fe, d’ordre públic i contingudes a les Condicions Generals.

Aquestes Condicions Generals s’instrumenten amb subjecció a les lleis, als seus propis pactes, a la declaració de pràctiques de confiança (DPC) vigent en el moment de la prestació de cada servei, i que es pot trobar actualitzada a l’adreça internet https://www.vincasign.net/

QUARTA: Procés de contractació

Per a la contractació del Servei, el client haurà de signar el full d’acceptació inclòs en la proposta econòmica que contindrà un resum de les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, així com la remissió a aquest enllaç https://www.vintegris.com//ca/nebulasuite-service-terms/.

Un cop signada la documentació corresponent, VÍNTEGRIS donarà al Client accés a la Plataforma. Un cop accediu a la plataforma per primera vegada, s’entén que el Client accepta les Condicions Generals.

La conclusió del procés de contractació se subjecta a la comprovació de les dades facilitades per part de VÍNTEGRIS. Un cop perfeccionada la contractació, VÍNTEGRIS us enviarà al client una Carta de Confirmació de Compra per correu electrònic que contindrà les dades de contractació de la subscripció. A més, excepte en el cas de les renovacions, VÍNTEGRIS remetrà al client per correu electrònic un document anomenat “Welcome Info (WI)”, que inclourà les instruccions d’accés a la plataforma, el període de vigència de la subscripció, l’identificador d’Usuari per accedir-hi i l’adreça de correu electrònic del Client on se us farà arribar l’enllaç per al restabliment de la contrasenya.

Cal destacar que les dates d’inici i fi de la subscripció (període de vigència) seran les indicades al document “Welcome Info (WI)”, la data d’inici coincidirà amb la data d’activació de l’entorn i data a partir de la qual la subscripció queda contractada, fins a la data fi, que és la data màxima contractada. Aquestes dates seran les que es prendran com a referència per tenir en compte la caducitat de la subscripció i la renovació d’aquesta.

La contrasenya que estableixi l’usuari és única, personal i intransferible. Serà obligació del Client fer un ús diligent i mantenir en secret les vostres contrasenyes o altres credencials. En conseqüència, el Client és responsable de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat del Client la utilització dels Serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’Usuari. En virtut d’això, és obligació del Client notificar de forma immediata a VÍNTEGRIS qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, VÍNTEGRIS quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per tercers no autoritzats.

És recomanable modificar aquesta contrasenya de forma periòdica i no utilitzar-la per a diversos serveis.

CINQUENA: Limitacions del sol·licitant

El Sol·licitant, en el moment de sol·licitar els serveis nebulaSUITE i de conformitat amb la legislació vigent, ha estat informat de les instruccions precises per a la utilització dels serveis, de les limitacions d’ús i de la manera com limita la seva possible responsabilitat VÍNTEGRIS, així com de l’habilitació suficient de VÍNTEGRIS, i dels procediments de resolució de litigis pertinents, i les accepta de forma expressa i sense cap reserva, als efectes del que indiquen els articles 5 i 7 de la Llei 7/1998, de 13 d’abril sobre condicions generals de la contractació.

SISENA: Regulació dels serveis nebulaSUITE

Els serveis nebulaSUITE es troben regulats específicament per la següent documentació del servei, que s’incorpora plenament al contracte: 1r) Aquestes Condicions Generals. 2°) L’Annex I “Termes Específics dels Serveis nebulaSUITE”. 3r) Annex II “Acords de Nivell de Serveis (SLA)”, 4º) DPA, Acord de Tractament de Dades.

SETENA: Tarifes, facturació i forma de pagament

El Client abonarà l’import corresponent als serveis a què es refereixen aquestes Condicions Generals d’acord amb el llistat de tarifes aprovat per VÍNTEGRIS a cada moment, i el valor actual del qual s’indica a la Proposta Econòmica aprovada per ambdues parts amb anterioritat a l’inici de la prestació dels serveis nebulaSUITE. Sense perjudici del que pot aparèixer al llistat de tarifes, el preu que haurà de pagar el Client és el que aparegui a la Proposta Econòmica.

Els preus dels serveis contractats pel Client es troben a la Proposta Econòmica, així com els detalls dels serveis i tecnologies contractades pel Client.

En cas que el Client realitzi la contractació dels serveis mitjançant un partner de VÍNTEGRIS, VÍNTEGRIS facturarà al partner l’import corresponent indicat a la Proposta Econòmica aprovada per ambdues parts amb anterioritat a l’inici de la prestació dels serveis nebulaSUITE.

El Partner abonarà l’import corresponent segons condicions de pagament establertes a la Proposta Econòmica.

En aquests casos, VÍNTEGRIS no serà responsable dels compromisos que el Partner hagi adquirit directament amb el Client, només respondrà segons els serveis acordats i contractats pel Partner per al Client.

Això no obstant, cada any que es renovi la subscripció, el preu d’aquesta subscripció podrà augmentar si l’Índex de Preus de Consum (IPC) augmenta. Per tant, cada any el preu de la subscripció s’actualitzarà de conformitat amb l’IPC. Però, en cas que l’IPC fos inferior a 0 (zero), es mantindrà el preu fixat per les parts a la Proposta Econòmica.

La forma de pagament i les fites de facturació es recullen a la Proposta Econòmica.

Tots els pagaments es faran en euros (€), tret que s’indiqui el contrari a la Proposta Econòmica.

VÍNTEGRIS facturarà al Client d’acord amb el següent:

 1. Facturació Estàndard
  1. Es facturarà el 100% de la Tecnologia i Serveis (fins 5 jornades), després de la posada a disposició del Client (activació de l’entorn/enviament de Welcome Info).
 2. Facturació especial. Les fites i imports de facturació són les següents:
  1. 100% de la Tecnologia, després de la posada a disposició del Client (activació de l’entorn/enviament de Welcome Info).
  2. 50% dels serveis, a l’inici del projecte. El 50% restant en acabar després de l’aprovació del Client.

En cas que el Client realitzi la contractació dels serveis mitjançant un Partner de VÍNTEGRIS, les polítiques relatives a facturació i pagament indicades anteriorment aplicaran directament al Partner.

Si el Client no atén el pagament total o parcial de les quantitats degudes transcorregut el termini d’un mes des de la data de venciment de factura acordat, VÍNTEGRIS podrà avís previ al Client suspendre-li temporalment el servei. La restricció del servei afectarà els serveis respecte al pagament dels quals s’hagi incorregut en mora. La suspensió temporal no eximeix el client de l’obligació de continuar amb el pagament de les quotes periòdiques fixes corresponents.

VÍNTEGRIS podrà igualment suspendre o cancel·lar la prestació del Servei en el cas que:

 1. el Client incompleixi qualsevol de les obligacions càrrec seu conforme a les presents Condicions Generals o a les Condicions Particulars aplicables si escau;
 2. hagi facilitat dades falses o incorrectes a la sol·licitud d’alta al Servei;
 3. VÍNTEGRIS consideri i/o tingui indicis raonables que a través del Servei poguessin dur-se a terme activitats il·lícites, il·legals, contràries a l’ordre públic i/o als bons costums o contràries al que estipulen les mateixes Condicions Generals.

El retard en el pagament per un període superior a 2 mesos o la suspensió temporal del contracte en dues ocasions per mora en el pagament dels serveis corresponents, donaran dret a VÍNTEGRIS a la interrupció definitiva del servei i a la corresponent resolució del contracte, prèvia notificació al Client amb 10 dies hàbils d’antelació indicant la data en què tindrà lloc aquesta.

Les polítiques relatives a la suspensió i la cancel·lació dels serveis per falta de pagament s’aplicaran igualment per als supòsits que la seva contractació s’hagi realitzat a través de partners de VÍNTEGRIS, i s’hi hauria delegat tant la facturació com el pagament, i aquest no atengués el pagament.

El PARTNER podrà sol·licitar a VÍNTEGRIS la desactivació per separat de cada subscripció activa i depenent de la solució, el client tindrà un accés limitat o nul a la solució. VÍNTEGRIS no serà responsable de cap manera davant el Client per la desactivació de la Subscripció del Client per part del PARTNER.

VUITENA: Vigència

Excepte quant a les clàusules 9, 10, 11, 12 i 17, la vigència d’aquestes Condicions Generals serà la corresponent al servei prestat i aquesta figurarà al document WI o si no n’hi ha a la confirmació de compra. Les clàusules restants mantindran la seva vigència mentre no expirin els terminis legalment establerts en cada cas, o, en cas de no estar establerts, mentre no prescriguin o caduquin les accions legals que pugui exercir VÍNTEGRIS davant de Client o tercers.

NOVENA: Terminació dels serveis

Els Serveis en virtut del present Contracte seran prestats durant el Període de Serveis definit al document WI o si no n’hi ha a la confirmació de compra, excepte suspensió o terminació anticipada de conformitat amb aquestes Condicions Generals o la Proposta Econòmica.

Terminació anticipada sense causa justificada. El Client pot triar cancel·lar la seva subscripció de forma anticipada, en el moment que ho desitgi, però no rebrà cap devolució de tarifes pagades anteriorment i haurà d’abonar immediatament totes les tarifes impagades que degui fins a finalitzar el Termini de subscripció. En aquest cas, el servei quedarà actiu fins a la data de venciment inicialment definida, llevat que el Client ens indiqui expressament la desactivació del compte.

Terminació anticipada per causa justificada. Qualsevol de les parts pot posar fi a la prestació dels serveis per causa justificada de la manera següent: (i) amb avís previ de trenta (30) dies a l’altra part que s’ha comès una infracció important, sempre que aquesta infracció no s’hagi solucionat en finalitzar el període; o (ii) de manera immediata, si a l’altra part se sol·licita la fallida o qualsevol altre procediment relacionat amb la cessació de pagaments, cessament d’activitats, liquidació o cessió de béns als creditors. En aquest cas, l’accés al servei es desactivarà immediatament i la llicència d’ús del software relacionat amb els serveis acabarà; tot això sense perjudici de qualsevol dret d’accés en relació amb les dades de caràcter personal, assegurant que disposa la clàusula 16 d’aquestes Condicions Generals.

També, VÍNTEGRIS podrà acabar la prestació dels serveis per causa justificada amb previ avís de trenta (30) dies si VÍNTEGRIS determina que el Client està actuant (o ha actuat) d’una manera que es reflecteixi negativament sobre VÍNTEGRIS o afecti VÍNTEGRIS o els seus prospectes o clients.

A excepció d’aquests motius, el Servei no podrà acabar abans de la finalització del Termini de subscripció.

Terminació dins el termini de subscripció. En cas que el Client vulgui la no renovació del servei de subscripció, aquest ho haurà de notificar mínim amb un mes d’antelació a la data de subscripció actual, en cas contrari el client pot estar obligat al pagament de càrrecs per cancel·lació i la resta de les condicions que s’especifiquen en aquest apartat cancel·lació.

Si cancel·leu els Serveis, aquests acabaran en la data final del període de Servei actual o, si VÍNTEGRIS carrega factures al vostre compte de manera periòdica, al final del període en què va realitzar la cancel·lació.

Per cancel·lar els Serveis heu de posar-vos en contacte amb el vostre gestor Comercial o comunicar-ho a l’adreça customercare@vintegris.com.

Heu de tenir en compte que estarà obligat a pagar tots els càrrecs efectuats al vostre compte de facturació pels Serveis fins a la data de finalització de la subscripció.

DESENA: Llicència d’ús de software

Llevat que vagi acompanyat d’un contracte de llicència independent entre VÍNTEGRIS i el client, tot software que li proporcioni VÍNTEGRIS com a part dels Serveis està subjecte a aquests Termes:

 1. Es concedeix una llicència temporal, onerosa, no exclusiva, intransferible, d’acord amb el que estableixen aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars pel dret de reproducció als efectes del dret d’ús en relació amb la modalitat de servei nebulaSUITE contractat, a canvi del pagament de la tarifa establerta a la Clàusula 7.
  El software o el lloc web que forma part dels serveis pot incloure codi de tercers. Tot script o codi pertanyent a tercers, vinculat amb el software o el lloc web o a què es faci referència des d’aquests, se’l concedeix sota llicència per part dels tercers propietaris de tal codi i no per part de VÍNTEGRIS. Les notificacions que es puguin incloure en aquest document relatiu al codi de tercers només són amb finalitats informatives.
 2. VÍNTEGRIS es reserva tots els drets sobre el software que VÍNTEGRIS no concedeixi expressament en virtut dels presents Termes. Aquesta llicència no concedeix cap dret respecte al següent; específicament, el llicenciatari no pot fer el següent si no se l’autoritza, per escrit, per VÍNTEGRIS:
  1. Eludir ni ometre les mesures tècniques de protecció que el software o els serveis continguin ni que hi estiguin relacionades;
  2. Desassemblar, descompilar, desxifrar, emular, aprofitar una vulnerabilitat o aplicar tècniques d’enginyeria inversa tot o part del software ni d’un altre aspecte dels Serveis que s’hi inclogui o estigui accessible a través d’ells, sense permís previ per escrit de VÍNTEGRIS, excepte i únicament en la mesura que aquesta activitat estigui expressament permesa per la Llei de propietat intel·lectual aplicable;
  3. Copiar, modificar, crear obres derivades ni intentar altrament extreure el codi font del software ni cap dels Serveis de VÍNTEGRIS;
  4. Subllicenciar, transferir, reproduir o distribuir qualsevol dels serveis;
  5. Vendre, revendre o posar els serveis i/o el software a disposició d’un tercer de qualsevol altra forma com a part d’una oferta comercial que no tingui un valor material independent dels serveis;
  6. Reproduir, distribuir, vendre, transformar, publicar, comunicar públicament, llogar, arrendar ni transmetre a cap persona o entitat, parcialment o íntegrament, en cap forma, ni per cap mitjà, ja sigui mecànic, magnètic, per fotocòpia o qualsevol altre , sense permís previ per escrit de VÍNTEGRIS, el software.
  7. Separar els components del software o els Serveis per utilitzar-los en diferents dispositius;
  8. Publicar, copiar, llogar, arrendar, vendre, exportar, importar, distribuir o donar en préstec el software o els serveis;
  9. Transmetre el software, les llicències de software ni els drets per accedir als serveis o utilitzar-los;
  10. Utilitzar els serveis d’una manera no autoritzada que pugui interferir amb el seu ús per part de qualsevol altra persona o amb l’accés a serveis, dades, comptes o xarxes o de qualsevol altra manera que no sigui conforme a la Llei aplicable;
  11. Permetre l’accés als serveis o la modificació de dispositius autoritzats per VÍNTEGRIS per part d’aplicacions de tercers no autoritzades.
  12. Crear “enllaços” telemàtics amb els serveis descrits en aquest Acord, ni adaptar o duplicar cap contingut del software en cap altre servidor ni dispositiu sense fil;
  13. Accedir al producte o serveis objecte de les presents Condicions Generals a fi de crear un producte o servei competitiu, o crear un producte utilitzant idees, característiques, funcions o gràfics similars als dels serveis previstos en aquest.

Només es permet l’accés al Servei a aquelles persones que disposin de la contrasenya, sota la responsabilitat del Client, i el Servei estarà limitat al nombre d’usuaris que correspongui segons els Serveis contractats pel Client i d’acord amb el descrit a la Proposta Econòmica.

DESENA PRIMERA: Garantia

Els serveis Saas estan compostos per elements de diferents causes contractuals, d’una banda, la derivada de la llicència de software i de l’altra, la derivada del seu desplegament en infraestructura cloud.

 1. Respecte dels compliments defectuosos derivats del software de VÍNTEGRIS:

  VÍNTEGRIS garanteix que: (i) prestarà els Serveis en tots els aspectes substancials tal com es descriu en les presents Condicions i les Condicions Particulars; (ii) prestarà els Serveis de manera professional de conformitat amb les presents Condicions i les Condicions Particulars; i (iii) no introduirà deliberadament cap virus ni altres formes de codi maliciós al servei.

  En la mesura que la llei ho permeti, els Serveis de VÍNTEGRIS se subministren «tal com estan» sense cap classe de garantia o condició addicional a l’establerta al paràgraf anterior.

  Si els serveis prestats al client no són prestats d’acord amb l’anterior garantia, el client ha de notificar per escrit a VÍNTEGRIS descrivint la deficiència en els serveis.

  En els primers 5 dies es farà un diagnòstic per part de VÍNTEGRIS de les raons tècniques del compliment defectuós en la prestació dels seus serveis d’acord amb aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars.

  En cas que el restabliment del servei es pogués fer en menys de 10 dies, VÍNTEGRIS farà tots els esforços comercialment raonables per corregir la situació, i proposarà les mesures tècniques alternatives al client per minimitzar els possibles danys que poguessin afectar el client.

  Si no és possible prestar els serveis conforme a la garantia anterior dins dels 15 dies des de la notificació del compliment defectuós, VÍNTEGRIS suggerirà les mesures tècniques alternatives al client per minimitzar els possibles danys que poguessin afectar el client. Dins dels seixanta (60) dies a partir de la data de notificació d’incompliment, qualsevol de les parts pot posar fi als Serveis enviant un avís per escrit a l’altra.

  La devolució de les quantitats prepagades des del moment de l’incompliment de la garantia serà la RESPONSABILITAT DE VÍNTEGRIS convertint aquesta quantitat en la indemnització màxima per danys i perjudicis que el Client pugui reclamar i exigir de VÍNTEGRIS.

 2. Respecte dels compliments defectuosos derivats de la disponibilitat de la infraestructura cloud.

  En aquest sentit, forma part indissoluble d’aquest contracte l’Annex II on es desenvolupen els termes dels acords de nivell de servei (SLA) que ofereix VÍNTEGRIS als seus clients.

DESENA SEGONA: Limitació de responsabilitat i exclusió de garanties

Qualsevol responsabilitat per part de VÍNTEGRIS per l’incompliment amb el nivell de servei conforme què estableix l’ANNEX II només serà concedida si VÍNTEGRIS va ser responsable de l’incompliment.

En particular, VÍNTEGRIS no es fa responsable de:

 1. Cap indisponibilitat, suspensió o terminació de qualsevol dels serveis, o qualsevol altre problema d’exercici d’aquests: (i) que resulti d’una suspensió; (ii) causada per factors aliens al control raonable de VÍNTEGRIS, incloent-hi qualsevol esdeveniment de força major o accés a Internet o problemes relacionats més enllà del seu punt de demarcació; (iii) que resulti de qualsevol acció o omissió per part del Client o d’un tercer; (iv) que resulti de personal del Client, software o qualsevol altra tecnologia i/o equip, software o tecnologia d’un tercer (diferent d’un equip de tercers que estigui sota el control directe de VÍNTEGRIS); (v) que resulti d’una suspensió i una terminació del dret a utilitzar els serveis per part del Client de conformitat amb el contracte de servei; (vi) que afecti entorns de prova, desenvolupament, preproducció o entorns amb finalitats comercials; (vii) que resulti de la seva omissió en seguir les instruccions de VÍNTEGRIS; o (viii) allò que resulti del seu equip, software o altra tecnologia i/o equips, software o altra tecnologia de tercers (que no siguin equips de tercers que estiguin sota el control directe de VÍNTEGRIS).
 2. La modificació del servei de VÍNTEGRIS per part de qualsevol altra persona, o la modificació per part de VÍNTEGRIS del servei esmentat de conformitat amb les especificacions o instruccions proporcionades pel Client.
 3. Els continguts, inclosos els enllaços a llocs web de tercers i les activitats proporcionades pels usuaris. Aquests continguts i activitats no són atribuïbles a VÍNTEGRIS ni representen l’opinió de VÍNTEGRIS.
 4. Compensar cap dany, directe o indirecte, que sigui conseqüència de l’ús del servei d’una manera que infringeixi la Llei o les presents Condicions Generals.
 5. L’incompliment o el retard en l’execució de les seves obligacions d’acord amb aquestes Condicions Generals en la mesura que aquest incompliment o retard derivin de circumstàncies que excedeixin el control raonable de VÍNTEGRIS (per exemple, conflictes laborals, fenòmens naturals, guerres o activitats terroristes , dany malintencionat, accidents o compliment de la legislació aplicable o disposició governamental). VÍNTEGRIS treballarà per minimitzar els efectes d’aquests esdeveniments i complir les seves obligacions que no se’n vegin afectades.
 6. La indisponibilitat, suspensió o terminació de qualsevol dels serveis contractats, o qualsevol altre problema d’exercici com a resultat del manteniment preventiu i correctiu que realitzi VÍNTEGRIS conforme a l’apartat “Evolució del servei” descrit a l’Annex II, sempre que aquest sigui comunicat amb antelació al client.

VÍNTEGRIS només serà responsable si s’infringeixen dolosament les obligacions materials del Contracte o quan ho exigeixi la legislació aplicable.

Addicionalment, llevat que així ho acordi per escrit, VÍNTEGRIS no estarà obligada a dur a terme cap modificació als seus sistemes o serveis per adequar-los a requisits operatius exigits per cap necessitat regulatòria o de negoci del Sol·licitant.

Cap de les parts serà responsable per qualsevol dany indirecte, incidental, especial, punitiu o con seqüencial, o per qualsevol pèrdua de beneficis, ingressos (excloent les tarifes degudes en virtut del present Acord), dades o ús de dades.

La responsabilitat total de VÍNTEGRIS per qualsevol dany derivat de, o de qualsevol altra forma relacionada amb aquest acord, tant contractual com extracontractual o d’una altra naturalesa, quedarà limitada a l’import de les tarifes que s’hagin satisfet a VÍNTEGRIS pels serveis regulats al contracte que dona origen a la responsabilitat durant el període de dotze (12) mesos immediatament anterior al fet que donés lloc a aquesta responsabilitat, menys qualssevol reemborsaments o crèdits que s’haguera rebut de VÍNTEGRIS en virtut del contracte.

DESENA TERCERA. Obligacions del Client

El Client haurà de:

 1. Vetllar pel manteniment de la instal·lació per al correcte accés als serveis i, si escau, adaptar-la a l’evolució tecnològica dels serveis contractats.
 2. Complir amb les instruccions de VÍNTEGRIS i les que s’assenyalin a la documentació que li proveeixi, si escau.
 3. Abonar la contraprestació econòmica acordada a la Proposta Econòmica.
 4. Facilitar el correcte exercici de les activitats per part de VÍNTEGRIS.
 5. No facilitar els vostres comptes d’usuari i accés a tercers. El CLIENT serà responsable de l’ús diligent i degut a l’accés al Servei i/o software contractats.
 6. S’assegurarà que l’ús que ell i els seus Usuaris Finals facin dels Serveis, inclòs tot l’ús que es faci de les Dades del Client, així com l’accés a ells, compleix el que disposen les presents Condicions Generals, que actuaran de manera diligent en l’ús dels serveis i no seran utilitzats per a la realització de qualsevol activitat contrària a les lleis, la moral o l’ordre públic ni a utilitzar els serveis amb fins fraudulents, il·lícits, prohibits o que puguin causar lesions en els interessos de tercers, declinant VÍNTEGRIS, qualsevol responsabilitat que, d’aquestes actuacions, se’n derivin.
 7. Que les dades que ingressi a la plataforma siguin legals i que estigui degudament autoritzat per tenir-les i tractar-les.
 8. Posar en coneixement de VÍNTEGRIS qualsevol fet o situació que hagués passat que pogués posar en risc la seguretat a l’accés per part d’usuaris autoritzats.
 9. Queda prohibit forçar fallades o buscar bretxes de seguretat a la plataforma, sense autorització expressa per part de VÍNTEGRIS.
 10. No sotmetre la plataforma a càrregues de treball que vagin clarament orientades a la desestabilització de la mateixa, trobant-se entre aquests atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei anteriorment indicat, no és aplicable, i es considera una situació d’emergència.
 11. El Client es compromet a suspendre immediatament les Contrasenyes de qualsevol persona en cas que: (a) deixi de ser considerada com a Usuari, (b) si el Client ja no desitja tenir accés als Serveis o (c) si el Client reconeix o considera haver provocat la infracció per part del Client d’aquestes Termes o en cas d’efectuar un mal ús d’una Contrasenya. En cas que VÍNTEGRIS considerés que un Usuari pugui haver provocat la infracció per part del Client d’aquestes Condicions Generals o sempre que s’efectuï un mal ús de la Contrasenya, VÍNTEGRIS podrà, segons el seu propi criteri, suspendre l’ús de la dita Contrasenya indefinidament, a més de qualsevol altre dret o recursos previstos segons les presents Condicions Generals o en virtut de la llei.
 12. Observar les restriccions establertes a les clàusules relatives a la llicència de la Propietat Intel·lectual.
 13. El Client serà responsable davant de VÍNTEGRIS i qualsevol tercer de bona fe, per qualsevol dany que resulti de la infracció, per part seva, de qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals.

DESENA QUARTA: Propietat intel·lectual

Sense perjudici del que estableix la clàusula NOVENA, qualsevol programa informàtic (Software) subministrat, així com tota la seva documentació i/o informació relativa a aquest, és propietat exclusiva de VÍNTEGRIS o, si escau, dels Proveïdors de software de VÍNTEGRIS.

Corresponen a VÍNTEGRIS o als seus Proveïdors de software tots els drets de propietat intel·lectual i de copyright sobre el Programa, la documentació, així com sobre qualsevol altre treball, programa i/o producte que resultés lliurat per VÍNTEGRIS al Client en compliment del present Acord.

El Client s’abstindrà d’esborrar, modificar o alterar de qualsevol altra forma les mencions de reserva de drets a favor del llicenciant, així com, entre d’altres, el nom, el logotip o la marca que identifiqui aquesta última entitat en tota aquella documentació que es faciliti en qualsevol suport en el context del present Acord.

DESENA CINQUENA: Marques del Client

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, el Client autoritza a VÍNTEGRIS l’ús del seu/s marca/si logo/s (d’ara endavant, les “Marques”) amb l’única finalitat d’utilitzar-lo a les presentacions comercials per fer referència al fet que és Client de VÍNTEGRIS

A aquest efecte, el Client faculta VÍNTEGRIS perquè pugui inserir i comunicar les seves Marques en tot suport i material publicitari i de suport d’acord amb allò previst.

El Client autoritza la disposició i configuració de les seves Marques perquè aquestes apareguin en la forma i el lloc adequats a la seva imatge sense que es puguin alterar colors, formes símbols o gràfics.

Així, VÍNTEGRIS es compromet a (i) no alterar, desfigurar o mutilar de cap manera la/les Marca/es; (ii) no utilitzar la/les Marca/es de manera que perjudiqui/en el prestigi o imatge del Client; (iii) respectar les indicacions raonables que li transmeti el Client en relació amb l’ús de la/les Marca/es per a la protecció i el manteniment de la seva força distintiva, renom i homogeneïtat.

L’ús que VÍNTEGRIS realitzi de la/les Marca/es durant l’execució de l’acord comercial entre ambdues parts no significa en cap cas que VÍNTEGRIS, adquireixi cap dret sobre ella/es.

A la terminació de la relació comercial entre el Client i VÍNTEGRIS, AQUEST cessarà immediatament en la utilització la/les Marca/es.

DESENA SISENA: Protecció de Dades Personals

VÍNTEGRIS respecta i aplica el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i una altra legislació vigent en matèria de protecció de dades personals que sigui d’aplicació al país on es duu a terme el tractament.

VÍNTEGRIS utilitzarà i tractarà les dades personals únicament, (a) per proporcionar els serveis al client d’acord amb les instruccions documentades del client, (b) per complir i respondre de les obligacions contractuals, i (c) per dur a terme operacions comercials i administratives que siguin incidentals a la prestació dels serveis al client.

Tractament de dades per proporcionar els Serveis nebulaSUITE al Client

Els termes d’aquesta secció s’apliquen a les dades del client tractades a tots els serveis nebulaSUITE, que es regeixen per aquestes Condicions Generals de Servei.

VÍNTEGRIS duu a terme el tractament d’aquestes dades com a encarregat del tractament a l’únic efecte de prestar el servei contractat i assegurar el funcionament de la plataforma nebulaSUITE.

Aquest encàrrec de tractament s’executarà d’acord amb l’Acord de Tractament de Dades (ATD o DPA en les sigles en anglès) que s’adjunta i és part integral d’aquestes Condicions de Servei de nebulaSUITE.

Tractament de dades de contacte dels nostres clients

VÍNTEGRIS accedir i tracta les dades de les persones de contacte dels nostres clients com a responsable del tractament amb la finalitat de gestionar la relació comercial, contractual, administrativa i tècnica necessària per dur a terme la contractació, implantació, seguiment, facturació i suport tècnic dels serveis.

Les bases legals d’aquest tractament són:

 • L’interès legítim de VÍNTEGRIS per mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica on l’afectat presti els seus serveis
 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals
 • El compliment d’obligacions legals aplicables al responsable del tractament

Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual han estat demanades o per atendre possibles responsabilitats derivades del seu tractament. També es poden conservar indefinidament les dades de contacte bàsiques per a referències futures.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal o sigui necessari comunicar-los a tercers que presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària de VÍNTEGRIS en qualitat d’encarregats de tractament.

En qualsevol moment l’interessat pot fer una sol·licitud per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per VÍNTEGRIS, així com les d’oposició i limitació del tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a VÍNTEGRIS:

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del document d’identitat que n’acrediti la representació.

VÍNTEGRIS també recorda l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades)

DESENA SETENA: Modificacions

VÍNTEGRIS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els termes, i les condicions d’aquestes Condicions Generals i/o els Annexos inclosos relacionats amb el Servei.

Si els canvis afecten l’ús dels serveis nebulaSUITE o els drets legals al Client dels nostres Serveis, VÍNTEGRIS us enviarà al Client una notificació abans de la data d’entrada en vigor a través d’un missatge de correu electrònic a l’adreça associada al vostre compte . Aquestes Condicions actualitzades entraran en vigor en un termini no inferior a 30 dies a partir del moment en què us enviem la notificació.

Si el Client no accepta els canvis que hàgim implementat, us preguem que cancel·leu el vostre compte abans que entrin en vigor. En els casos en què aquesta mesura sigui aplicable, VÍNTEGRIS us oferirà al Client un reemborsament prorratejat en funció dels imports que ja hagi pagat pels Serveis i la data de cancel·lació del vostre compte. Si el Client segueix utilitzant els Serveis o accedint-hi després de l’entrada en vigor dels canvis, aquest acceptarà sotmetre’s a les noves Condicions revisades.

DESENA VUITENA: Integritat

Les clàusules de les presents Condicions Generals són independents entre si, motiu pel qual si qualsevol clàusula és considerada invàlida o inaplicable, la resta de clàusules continuaran sent aplicables, excepte acord exprés en contra de les parts.

DESENA NOVENA: Documentació

Es fa constar expressament que se n’ha lliurat còpia en suport electrònic (mitjançant posada a disposició a la pàgina web), de tota la documentació a què es refereixen aquestes Condicions Generals, així com un resum de les mateixes juntament amb la Proposta Econòmica.

VINT: Notificacions

Tota notificació que s’efectuï entre les parts es farà per escrit i serà lliurada personalment o de qualsevol altra manera que certifiqui la recepció per la part notificada. VÍNTEGRIS estableix a efectes de notificacions la següent adreça: administracion@vintegris.com

Qualsevol canvi de domicili d’una de les parts haurà de ser notificat a l’altra de manera immediata i per un mitjà que garanteixi la recepció del missatge.

VINT-I-UNENA: Legislació aplicable i jurisdicció

En tot allò no previst a les presents condicions generals, l’acord es regularà per la legislació espanyola civil i mercantil. La jurisdicció competent és la que s’indica a la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. En cas de discrepància entre les parts en relació amb la interpretació o el compliment de les presents Condicions Generals, les parts intentaran la prèvia resolució amistosa, conforme al procediment establert per VÍNTEGRIS sobre això.

Si les parts no assoleixen un acord sobre això, qualsevol pot sotmetre el conflicte a la jurisdicció civil, amb subjecció als Tribunals del domicili social de VÍNTEGRIS, excepte quan la Legislació aplicable estableixi normes imperatives diferents.

VINT-I-DOSENA: Cessament d’operacions

En el cas que VÍNTEGRIS decideixi cessar les operacions comercials, es faran tots els esforços raonables per avisar el client amb el màxim temps d’antelació i posar a la seva disposició mecanismes per a la recuperació de les dades personals i registres d’auditoria.

VINT-I-TRESENA: Força major

VÍNTEGRIS no incorrerà en incompliment o demora de les seves obligacions en la mesura de si el seu rendiment es retarda o es veu impedit per causes fora del seu control, incloent-hi, sense limitació, actes aliens a la seva voluntat, com ara: actes del Client; restriccions governamentals (inclosa la denegació o cancel·lació de qualsevol llicència d’exportació, importació o d’un altre tipus; actes de tercers que no estan sota el control de VÍNTEGRIS; actes de qualsevol òrgan governamental; pandèmies; guerra, hostilitat, insurrecció, sabotatge o conflictes armats ; embargament, incendi, inundació, vaga o qualsevol altre disturbi laboral; interrupció o retard en el transport; la manca de disponibilitat o interrupció o retard en telecomunicacions o serveis de tercers; atacs de virus o hackers; errors de software de tercers (incloent, sense limitació, software de comerç electrònic, sistemes de pagament, xat, estadístiques o scripts gratuïts), així com la impossibilitat d’obtenir matèries primeres, subministraments o energia o l’equip necessari per a la prestació dels serveis.

VÍNTEGRIS farà servir esforços raonables per atenuar els efectes d’un esdeveniment de força major.

Si aquest esdeveniment persisteix durant més de 30 dies, qualsevol de les parts podrà cancel·lar els Serveis pendents de prestació mitjançant notificació per escrit.

Aquesta clàusula no eximeix les parts de l’obligació d’adoptar mesures raonables per seguir els procediments normals de recuperació de desastres ni de l’obligació de pagar pels serveis.

VINT-I-QUATRENA: Totalitat de les Condicions Generals

El Client accepta que aquestes Condicions Generals i la informació que s’hi incorporin en virtut d’una referència per escrit, i la proposta econòmica corresponent, constitueixen la totalitat de l’acord respecte dels Serveis que el Client sol·liciti i reemplacin a tots els contractes o declaracions anteriors o contemporanis, siguin escrits o verbals, relacionats amb aquests Serveis.

Queda expressament convingut que els termes d’aquestes Condicions Generals prevaldran sobre els termes inclosos a qualsevol ordre de compra, portal de contractacions a Internet o qualsevol document similar que no sigui de VÍNTEGRIS, i cap dels termes inclosos en aquest ordre de compra, portal o document similar que no sigui de VÍNTEGRIS serà aplicable als serveis sol·licitats.

En el cas que els usuaris i clients de VÍNTEGRIS requereixin realitzar les comandes a través de les seves plataformes, les possibles condicions d’ús per donar d’alta als serveis o com a proveïdors no formaran part del contingut contractual que se circumscriurà a les presents Condicions Generals, les quals prevaldran davant d’altres termes previstos a les plataformes de clients que poguessin ser exigides només per a tramitació del pagament i de la petició de servei a VÍNTEGRIS, encara que la seva signatura i tramitació per VÍNTEGRIS sigui posterior a la celebració del present Contracte.

En cas de contradicció entre els termes d’una proposta econòmica i les condicions generals, prevaldran aquestes condicions generals. No obstant això, i llevat que s’indiqui expressament el contrari a la Proposta Econòmica, els termes de les Condicions Particulars prevaldran sobre qualssevol termes contradictoris inclosos en una ordre.

Excepte per allò autoritzat en Proposta Econòmica, Protecció de Dades i la Clàusula de llocs web de tercers pel que fa als Serveis, les presents Condicions Generals i les ordres efectuades en virtut de les mateixes no poden modificar-se, i els drets i restriccions no estaran subjectes a modificacions o renúncies, llevat que se subscrigui un document per escrit o s’accepti en línia a través de VÍNTEGRIS pels representants autoritzats de les parts. Aquestes Condicions Generals no creen vincles amb tercers beneficiaris.

ANNEX I

Termes Específics dels Serveis nebulaSUITE

1. Termes nebulaUSERS

1.1. Recollida de dades personals. La creació de nous usuaris comporta la recollida de la informació de caràcter personal següent: nom, cognoms, identificador d’usuari, correu electrònic i telèfon (opcional). Aquesta informació es tracta d’acord amb el que especifica la clàusula quinze de les Condicions Generals de nebulaSUITE.

1.2. Integració amb repositori d’usuaris corporatiu. La informació de caràcter personal importada a nebulaUSERS des dels repositoris corporatius s’utilitza i emmagatzema de la mateixa manera que la informació recollida directament. En cap cas no es recupera dels sistemes corporatius del client informació que pogués posar en risc la seguretat de l’usuari tal com la contrasenya.

1.3. Distribució de software propietari. Tot el software client i/o documentació publicada al portal nebulaUSERS segueix el model de llicenciament i ús detallat a la clàusula vuitena de les Condicions Generals de nebulaSUITE.

2. Termes nebulaACCESS

N/A

3. Termes nebulaID

3.1. Emissió de certificats qualificats. Per a la configuració i activació de la funcionalitat d’emissió de certificats qualificats de l’entitat de certificació de VÍNTEGRIS en qualsevol de les modalitats es requereix la formalització d’un contracte específic entre VÍNTEGRIS i el client.

3.2. Modalitats del servei. nebulaID és un producte que permet crear identitats digitals verificades a partir de processos de validació de la identitat que gaudeixen del mateix reconeixement legal que la personificació. En funció de la naturalesa d’aquests processos de validació, el producte es pot consumir en les modalitats següents.

 • Presencial. L’operador de registre verifica presencialment la identitat del titular del certificat.
 • Videoidentificació remota desatesa. El titular del certificat sidentifica mitjançant tecnologia de reconeixement biomètric. L’operador de registre revisa de manera desatesa les evidències del procés i valida que els requisits del procés es compleixen abans de verificar la identitat del sol·licitant.
  La modalitat de videoidentificació remota desatesa s’ofereix seguint els requisits establerts per la legislació vigent en matèria d’identificació digital tal com estableix l’Ordre ETD/465/2021, de 6 de maig, per la qual es regulen els mètodes d’identificació remota per vídeo per a lexpedició de certificats electrònics qualificats.

3.3. Definició d’estats del procés d’identificació i de mètriques de consum. A continuació, es detallen els diferents estats dels processos didentificació en la modalitat de Videoidentificació remota desatesa.

 • Procés iniciat. Sol·licitud d’inici d’un procés d’identificació on s’especifica l’usuari sol·licitant i el conjunt de dades de caràcter personal que cal verificar.
 • Videoidentificació. Procés autònom a través del qual l’usuari sol·licitant proporciona les evidències que permeten validar les dades personals i la identitat de forma fefaent.
 • Procés en tràmit. Revisió per part d’un operador de registre del conjunt d’evidències resultants del procés de videoidentificació.
 • Procés pendent. Sol·licitud per part de l’operador de registre d’informació addicional a l’usuari sol·licitant necessària per poder validar el procés de manera satisfactòria.
 • Procés aprovat. Aprovació per part de l’operador de registre de totes les evidències aportades que permeten verificar la identitat de l’usuari sol·licitant i, en els casos en què es requereixi, aprovar l’emissió d’un certificat electrònic qualificat.
 • Procés rebutjat. Terminació del procés en no poder complir amb els mínims requisits que permeten verificar la identitat del sol·licitant a causa de: i) el conjunt d’evidències no permet garantir la identitat de l’usuari; ii) l’usuari no ha facilitat correctament i/o en temps la informació addicional requerida.
 • Error del sistema. Comportament irregular del producte nebulaID que impedeixi executar normalment qualsevol pas del procés d’identificació i que resulti en la terminació inesperada.

A continuació, es descriuen les diferents mètriques de consum associades als processos d’identificació realitzats en la modalitat de Videoidentificació tal com s’han descrit en aquest apartat.

 • Processos contractats (Nombre/paquet de vídeo identificacions contractades). Conjunt de processos aprovats dins del període de subscripció contractat més el conjunt de processos irregulars que sobrepassin el percentatge de conversió mínim acordat (PCMA) entre VÍNTEGRIS i el Client.
 • Processos aprovats. Conjunt de processos executats de forma satisfactòria i que acaben amb l’obtenció d’una identitat verificada i en els casos que escaigui, l’emissió d’un certificat electrònic qualificat.
 • Processos irregulars. Conjunt de processos que: i) acaben en estat rebutjat o, ii) acaben en estat aprovat, però requereixen més d’una iteració del procés de videoidentificació i/o sol·licitud d’informació i documentació addicional a l’usuari sol·licitant.

Els processos contractats pel client es comptabilitzaran per tant de la manera següent:

 • Els processos aprovats restaran 1 del nombre total de processos contractats.
 • Els processos irregulars per sota del llindar del PCMA no restaran del nombre total de processos contractats.
 • Els processos irregulars per sobre del llindar del PCMA que acabin en estat rebutjat restaran 1 del nombre total de processos contractats.
 • Els processos irregulars per sobre del llindar del PCMA que acabin en estat Aprovat en restaran 2 del nombre total de processos contractats.

Si VÍNTEGRIS i el client no acorden un PCMA específic, aquest s’assumirà del 20%.

3.4. Acords de Nivell de Servei (SLA) del servei d’Operadors de Registre de VÍNTEGRIS.

L’ús de nebulaID en la seva modalitat de videoidentificació remota desatesa requereix de la revisió manual de les evidències biomètriques per part d’un operador de registre, la disponibilitat del qual condiciona de manera directa el temps de resposta entre la realització del procés per part de l’usuari sol·licitant i el moment en què es valida la identitat de l’usuari i es pot continuar amb l’emissió del certificat electrònic qualificat o qualsevol altre procés subsegüent.

Aquest temps de resposta està regulat mitjançant un Acord de Nivell de Servei o SLA entre el client i VÍNTEGRIS, que regula les condicions límit en què es gestiona cada petició. Aquest SLA es defineix de la manera següent.

 • Disponibilitat del servei d’operació de registre (Cobertura del servei). Interval de temps en què els operadors estan disponibles per atendre peticions. Exemples: 8×5, 12×7, 24×7.
 • Interval o temps de resolució màxim (Temps de resposta). És el temps màxim que transcorre abans de resoldre una sol·licitud dins l’horari de disponibilitat del servei d’operacions. Això inclou tant els processos aprovats com rebutjats, tal com es defineixen a l’apartat 3.3. Exemples: 1 hora, NBD (següent dia feiner), 1 setmana.
  El temps de resolució d’una sol·licitud començarà a comptar únicament quan l’usuari sol·licitant hagi finalitzat el procés d’identificació i s’hagi adjuntat correctament tota la documentació requerida.
 • Volum de sol·licituds processades (Nombre de vídeo identificacions mínimes). Nombre mínim de sol·licituds compromeses a revisió pels operadors de registre dins de l’interval de resolució màxim.
  L’equip d’operadors podrà processar més peticions segons disponibilitat, sempre que no col·lideixi amb la SLA acordat amb altres clients.

VÍNTEGRIS no garanteix cap SLA que no hagi quedat clarament reflectit prèviament en un acord entre les dues parts.

4. Termes nebulaCERT

4.1. Ús de certificats qualificats. És responsabilitat del client fer un ús dels seus certificats digitals qualificats d’acord amb allò estipulat pel prestador de serveis de confiança emissor dels mateixos. Les condicions d’ús dels certificats es detallen al full d’acceptació o contracte que signa el titular del certificat en el moment del seu lliurament, i aquest ús ha de ser conforme amb la Llei aplicable, incloent-hi qualsevol llei que reguli l’autenticació de signatura i la delegació de signatura. VÍNTEGRIS no es responsabilitzarà de les conseqüències de l’incompliment del contracte entre el titular del certificat i l’entitat de certificació emissora, o de qualsevol ús indegut d’un certificat, i la clau privada associada, per part del titular.

5. Termes nebulaSIGN

5.1. Formats de signatura. nebulaSIGN permet generar els formats de signatura més comuns, entre els quals es troben els formats CAdES, PAdES i XAdES en les diferents modalitats. Informació detallada sobre els diferents formats de signatura reconeguts es pot consultar al portal de l’administració electrònica: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Formatos-Firma.html

6. Termes nebulaSNE

N/A

7. Termes nebulaDISCOVER

7.1 Recollida de dades personals. Durant el procés d’alta es fa la recollida de la informació de caràcter personal següent: nom, cognoms, companyia i correu electrònic. Aquesta informació es tracta d’acord amb el que especifica la clàusula setzena de les Condicions Generals de nebulaSUITE.

ANNEX II

Acords de Nivell de Serveis (SLA)

Aquest Contracte de Nivell de Servei (“SLA”) dels Serveis de nebulaSUITE és una política que regeix l’ús de nebulaSUITE i s’aplica de manera independent a cada servei. En cas de conflicte entre els termes d’aquest SLA i les Condicions Generals, s’apliquen els termes i les condicions d’aquest SLA, però només en la mesura d’aquest conflicte. Els termes utilitzats en el present i no definits aquí tindran els significats establerts a les Condicions Generals.

Definicions

 • Taxa d’error: (i) el nombre total d’errors interns de servidor o de disponibilitat de servei tornats per cada servei dividit entre (ii) el nombre total de sol·licituds durant un període de cinc minuts. La taxa d’error per cada compte nebulaSUITE i per a cada servei separadament es calcularà com un percentatge per cada període de cinc minuts al cicle de facturació. El càlcul del nombre d’errors interns del servidor o de disponibilitat del servei no inclourà errors que sorgeixin directament o indirectament com a resultat de qualsevol exclusió del SLA dels serveis, segons es defineix més endavant.
 • Percentatge de Disponibilitat de Servei Mitjà (PDSM): es calcula com la diferència entre el 100% de la mitjana de Taxes d’Errors de cada període de 5 minuts del cicle de facturació, sigui quina sigui.

Compromís de Servei

VÍNTEGRIS farà esforços comercials raonables per garantir la disponibilitat dels serveis amb un Percentatge de Disponibilitat de Servei Mitjà o PDSM d’almenys el que indica la taula següent per a cada servei

Servei PDSM
nebulaUSERS 99,90%
nebulaID 99,75%
nebulaCERT 99,90%
nebulaACCESS 99,90%
nebulaSIGN 99,75%
nebulaSNE 99,50%
nebulaDISCOVER 99,90%

Suport

VÍNTEGRIS posa a disposició del CLIENT un equip de suport tècnic compost de tècnics amb àmplia experiència en l’àmbit de la seguretat dels sistemes d’informació, amb prou experiència i capacitació per oferir un servei de suport personalitzat i de qualitat.

El personal tècnic de Serveis de VÍNTEGRIS està disponible per prestar servei telefònic i per correu electrònic de suport i resolució de problemes de dilluns a divendres, de 8.30-18.30 hores. Les preguntes i els casos enviats s’admetran les 24 hores, tots els dies de la setmana. El portal de suport és https://vintegris.zendesk.com

L’àmbit d’aplicació del servei de Suport de VÍNTEGRIS aplicarà a la propietat intel·lectual de VÍNTEGRIS de clients amb contracte de manteniment/suport en vigor i al corrent de pagament.

El servei inclou: anàlisi i diagnòstic de les incidències i instruccions o indicacions per resoldre’ls si n’hi hagués.

El suport de serveis no inclou:

 • Suport a la ubicació del Client
 • Disseny, desenvolupament de codi
 • Suport a proves d’integracions, personalitzacions i/o modificacions
 • Software de tercers inclòs en els Serveis
 • Aplicacions desenvolupades i/o de propietat del Client
 • Incidències causades per canvis importants en la configuració del software per part del Client
 • Errors causats per la negligència o culpa del Client
 • Serveis de consultoria o formació
 • La responsabilitat de canvis o substitució de maquinari/software del Client que pugui ser necessari per utilitzar correctament la propietat intel·lectual de VÍNTEGRIS a causa d’una Solució provisional, un arranjament o una nova versió.

Temps de resposta per al servei de suport

Severitat Tipus Incidents Temps Máx. Resposta* Mètode Contacte
Severitat 3 Incidències aïllades amb afectació baixa o consultes pertinents sobre el servei. 2 dies laborables Portal de suport
Severitat 2

Incidències del producte que no afecten un entorn Productiu o que no tenen gran impacte ni urgència.

Incidències del producte que afecten entorns de Test, Proves o Pre-Producció.

Incidències del producte que no afecten directament les funcions principals del producte.

Incidències del producte que n’impedeixen l’ús de manera esporàdica o individual als usuaris.

1 dia laborable Portal de suport
Severitat 1

Incidències Crítiques, que afecten entorn Productiu amb gran impacte o urgència.

Incidència del producte que impedeix dur a terme les funcions principals del producte a totes les estacions de treball o usuaris (gran impacte).

4 hores laborables Portal de suport i
Telefònic

* Temps màxim de resposta: És el temps màxim establert durant el qual el personal de suport de VÍNTEGRIS es posarà en contacte amb el CLIENT, per fer la presa de dades referent a la incidència de producte i assignació de personal per a la seva anàlisi i resolució.

En notificar una nova incidència, el client haurà de proporcionar a VÍNTEGRIS les dades següents:

  • Dades del producte afectat.
  • Versió del producte o mòduls afectats:
  • Versió utilitzada, si escau.
  • Detall del sistema/arquitectura: versió sistema operatiu, etc.
  • Descripció detallada de la incidència.
  • Abast de l’afectació de la incidència:
  • Entorn afectat (entorn Productiu, no Productiu o cas aïllat)
  • Urgència o criticitat

Si en un període de 5 dies laborables el CLIENT no proporciona les dades o el resultat de proves requerit pel suport tècnic, o no respongués a algun altre requeriment, l’incident passarà a estat finalitzat, encara que es donarà opció de la seva reobertura si fos necessari.

Evolució del servei

VÍNTEGRIS proporciona serveis de manteniment i actualització del software, consistent en una nova versió del software amb què s’eliminen els errors existents de la versió actual del mateix o en millores del software.

VÍNTEGRIS es reserva el dret a suspendre, totalment o parcialment, el servei contractat en el cas que adverteixi, detecti i/o comprovi a les seves tasques de manteniment qualsevol alteració que alenteixi o comporti un menyscapte en la prestació del servei o dels drets dels clients o tercers; també si es detectés un risc o vulnerabilitat per a la seguretat del Servei.

VÍNTEGRIS es reserva el dret de procedir a realitzar de forma unilateral l’Actualització o millora de les seves solucions sense repercutir cap cost addicional a la subscripció vigent, sens perjudici de la negociació en la renovació de la subscripció.

El Client es compromet a facilitar a VÍNTEGRIS, sense que li sigui sol·licitat, tota la informació necessària per a la correcta avaluació i execució de la corresponent sol·licitud de servei per comprovar i conèixer les possibles causes relatives a les condicions del sistema operatiu i altres elements que puguin afectar la navegació.

A més, el Client està obligat a instal·lar les actualitzacions posades a disposició per VÍNTEGRIS i a utilitzar únicament la versió més actual del software o la immediatament anterior a aquesta.

VÍNTEGRIS no serà responsable d’accions derivades o perjudicis produïts pel funcionament de la Plataforma per no complir aquesta amb les expectatives del CLIENT o quan es puguin deure a problemes que portin causa als mateixos sistemes i actius del CLIENT.

Disponibilitat del servei

VÍNTEGRIS farà tots els esforços comercialment raonables per assolir almenys el 99,9% de disponibilitat dels serveis amb mesurament mensual, segons el que indica l’apartat Compromís de Servei, sense incloure el Temps d’inactivitat justificat. VÍNTEGRIS supervisarà la disponibilitat del Servei de manera automatitzada les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana.

Davant una indisponibilitat del servei planificada per actualització de la plataforma, VÍNTEGRIS ho comunicarà amb antelació als seus clients, indicant el motiu del tall de servei, dia, franja horària i serveis afectats. Per això, és responsabilitat del client mantenir actualitzada la vostra informació de contacte per a notificacions durant tota la vigència dels Serveis.

Freqüència de les actualitzacions

Les actualitzacions de producte no tenen una periodicitat concreta. En cas que arribés a afectar la disponibilitat del Servei, us notificarem, d’acord amb l’apartat anterior.

Exclusions del SLA

El Compromís de Servei no s’aplica a cap indisponibilitat, suspensió o terminació de qualsevol dels serveis, o qualsevol altre problema d’acompliment d’aquests: (i) que sigui una suspensió; (ii) causada per factors aliens al control raonable de VINTEGRIS, incloent-hi qualsevol esdeveniment de força major o accés a Internet o problemes relacionats més enllà del seu punt de demarcació; (iii) que resulti de qualsevol acció o omissió per part del Client o d’un tercer; (iv) que resulti de personal del Client, software o qualsevol altra tecnologia i/o equip, software o tecnologia d’un tercer (diferent d’un equip de tercers sota control directe de VINTEGRIS); (v) que resulti d’una suspensió i una terminació del dret a utilitzar els serveis per part del Client de conformitat amb el contracte de servei; (vi) que afecti entorns de prova, desenvolupament, preproducció o entorns amb finalitats comercials.

Termes i Condicions Anteriors

Necessites més Informació?

Contacta'ns