Skip to main content

Condicions Generals
de Servei nebulaSUITE

Última actualització: 12 de Novembre de 2018

PRIMERA

El Sol·licitant, persona física que a l’efecte d’aquestes condicions generals actua en nom i representació del Client, SOL·LICITA a VINTEGRIS, la prestació del servei nebulaSUITE. nebulaSUITE inclou els següents serveis:

Nom de Servei Descripció
nebulaUSERS Servei de gestió d’usuaris
nebulaCERT Servei de gestió centralitzada de certificats
nebulaACCESS Servei d’autenticació dinàmica multifactor
nebulaSIGN Servei porta firmes
nebulaSNE Servei de gestió de notificacions electròniques
nebulaDISCOVER Servei de descobriment de certificats digitals
Autoridad de certificación Servei d’emissió de certificats qualificats segons el Reglament 910/2014 de la UE de 23 de juliol de 2014

Els serveis indicats són prestats per VINTEGRIS en modalitat SaaS després de la seva selecció pel Client o llicenciatari, utilitzant diverses aplicacions informàtiques propietat de VINTEGRIS situades en una plataforma tecnològica a la qual el Client tindrà accés, un cop concedides les pertinents llicències d’ús.

SEGONDA

Les presents Condicions Generals de Servei (Condicions Generals) s’instrumenten amb subjecció a la legislació reguladora vigent, incloent en el que sigui pertinent, el Reglament (UE) nº 910/2014, de 23 de juliol i la legislació de la Unió Europea i espanyola que es dicti per al seu desenvolupament, als seus propis pactes, i la declaració de pràctiques de certificació (DPC) vigent en el moment de l’expedició dels certificats, i que es poden trobar actualitzades en l’adreça internet www.vintegris.com/ca/tipus-de-certificats/

L’àmbit territorial de les presents Condicions Generals es limita a Espanya, podent accedir el Client des de qualsevol part del món a la plataforma tecnològica nebulaSUITE a través d’Internet.

TERCERA

El Sol•licitant, en el moment de sol•licitar els serveis nebulaSUITE i de conformitat amb la legislació vigent, ha estat informat de les instruccions precises per a la utilització dels serveis, de les limitacions d’ús i de la forma en què limita la seva possible responsabilitat VINTEGRIS, així com de l’habilitació suficient de VINTEGRIS, i dels procediments de resolució de litigis pertinents, i les ha acceptat expressament, als efectes del que indica els articles 5 i 7 de la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.

QUARTA

Els serveis nebulaSUITE es troben regulats específicament per la següent documentació del servei:

1r) Les presents condicions generals.

2n) L’Annex i “Termes específics dels Serveis nebulaSUITE”.

3r) Annex II “Acords de Nivell de Serveis (SLA)”.

4t) DPC de l’Autoritat de Certificació de VINTEGRIS.

CINQUENA

El Client abonarà l’import corresponent als serveis a què es refereixen aquestes Condicions Generals d’acord amb els preus aprovats i publicats per VINTEGRIS en cada moment, i el valor actual s’indica a la Proposta Econòmica aprovada per ambdues parts amb anterioritat a l’inici de la prestació dels serveis nebulaSUITE.

SISENA

La vigència d’aquestes condicions generals és la corresponent al servei prestat.

SETENA

Terminació dels serveis:

a. Si els Serveis són cancel•lats (ja sigui a instància del Client o de VINTEGRIS), el dret de tenir accés als Serveis d’acabar de manera immediata i la llicència d’ús del software relacionat amb els Serveis acabarà

b. Per cancel•lar els Serveis, pot dirigir-se a la pàgina de subscripcions de VINTEGRIS, o bé posar-se en contacte amb el servei d’assistència al Client a través del correu electrònic soporte@vintegris.com.

Ha de tenir en compte que (I) pot estar obligat al pagament de càrrecs per cancel•lació; (II) pot estar obligat a pagar tots els càrrecs efectuats en el seu compte de facturació pels Serveis abans de la data de la cancel•lació, i (III) és possible que perdi l’accés al seu compte i que no pugui usar-la quan cancel•li els Serveis . Si cancel•la els Serveis, aquests acabaran en la data final del període de servei actual o, si carreguem factures en el seu compte de manera periòdica, al final del període en què va realitzar la cancel•lació.

La manca de pagament implica la cancel•lació del servei en els termes indicats.

VUITENA

Llicència d’ús de Software

Llevat que vagi acompanyat d’un contracte de llicència independent entreVINTEGRIS i el client, tot software que li proporcioni VINTEGRIS com a part dels Serveis està subjecte a aquests Termes:

a. Es concedeix el dret llicència d’ús en relació a la modalitat de servei nebulaSUITE contractat. El software o el lloc web que forma part dels Serveis pot incloure codi de tercers. Tot script o codi pertanyent a tercers, vinculat amb el software o el lloc web o al qual es faci referència des d’aquests, se li concedeix sota llicència per part dels tercers propietaris de tal codi i no per part de VINTEGRIS. Les notificacions que es puguin incloure en aquest document relatives al codi de tercers només són amb finalitats informatives.

b. El servei nebulaSUITE es presta sota llicència d’ús i no és objecte de venda. VINTEGRIS es reserva tots els drets sobre el software que VINTEGRIS no concedeixi expressament en virtut dels presents Termes. Aquesta llicència no concedeix cap dret pel que fa al següent; específicament, el Client no pot fer el següent si no se li autoritza per VINTEGRIS:

i. Eludir ni ometre les mesures tècniques de protecció que el software o els Serveis continguin ni que estiguin relacionades amb ells;

ii. Desacoblar, descompilar, desxifrar, piratejar, emular, aprofitar una vulnerabilitat o aplicar tècniques d’enginyeria inversa en el software ni d’un altre aspecte dels Serveis que s’inclogui en ells o estigui accessible a través d’ells, excepte i únicament en la mesura que aquesta activitat estigui expressament permesa per la llei de propietat intel•lectual aplicable;

iii. Separar els components del softwareo dels Serveis per a utilitzar-los en diferents dispositius;

iv. Publicar, copiar, llogar, arrendar, vendre, exportar, importar, distribuir o donar en préstec el softwareo dels Serveis;

v. Transmetre el software, les llicències de software ni els drets per accedir als Serveis o utilitzar-los;

vi. Utilitzar els Serveis d’una manera no autoritzat que pugui interferir amb el seu ús per part de qualsevol altra persona o amb el seu accés a serveis, dades, comptes o xarxes;

vii. Permetre l’accés als Serveis o la modificació de dispositius autoritzats per VINTEGRIS per part d’aplicacions de tercers no autoritzades.

NOVENA

Limitació de Responsabilitat

a. VINTEGRIS no serà responsable dels continguts, inclosos els vincles a llocs web de tercers i les activitats proporcionades pels usuaris. Tals continguts i activitats no són atribuïbles a VINTEGRIS ni representen l’opinió VINTEGRIS.

b. VINTEGRIS només serà responsable si s’infringeixen les obligacions materials del Contracte o si ho exigeix la legislació aplicable d’alguna altra manera.

c. VINTEGRIS no serà responsable de cap dany o perjudici indirecte, el que inclou la pèrdua econòmica com, per exemple, la pèrdua de beneficis, llevat que VINTEGRIS, o els seus representants legals hagin comès, com a mínim, alguna negligència greu o dol.

d. VINTEGRIS no serà responsable per l’incompliment o el retard en l’execució de les seves obligacions d’acord amb els presents Termes en la mesura que l’incompliment o retard derivin de circumstàncies que excedeixin el control raonable de VINTEGRIS (per exemple, conflictes laborals, fenòmens naturals, guerres o activitats terroristes, dany maliciós, accidents o compliment de la legislació aplicable o disposició governamental). VINTEGRIS realitzarà tots els esforços possibles per minimitzar els efectes d’aquests esdeveniments i complir les seves obligacions que no es vegin afectades per ells

Cap de les parts serà responsable per qualsevol dany indirecte, incidental, especial, punitiu o conseqüència, o per qualsevol pèrdua de beneficis, ingressos (excloent les tarifes degudes en virtut d’aquest Acord), dades o ús de dades.

La responsabilitat total de VINTEGRIS per qualsevol dany derivat de, o de qualsevol altra forma relacionat amb aquest Acord, tant contractual com extracontractual o d’una altra naturalesa, quedarà limitada a l’import de les tarifes que s’hagin satisfet a VINTEGRIS pels Serveis regulats en el contracte que dona origen a la responsabilitat durant el període de dotze (12) mesos immediatament anterior al fet que donés lloc a aquesta responsabilitat, menys qualssevol reemborsaments o crèdits que s’hagués rebut de VINTEGRIS en virtut del contracte.

DESENA

Propietat intel•lectual

El Programa, així com tota la seva documentació i / o informació relativa a aquest, és propietat exclusiva de VINTEGRIS o, si s’escau, dels Proveïdors de Software de VINTEGRIS. Corresponen a VINTEGRIS o als seus Proveïdors de Software tots els drets de propietat intel•lectual i els drets d’autor sobre el Programa, la documentació, així com sobre qualsevol altre treball, programa i / o producte que resultés lliurat per VINTEGRIS a l’usuari en compliment d’aquest Acord.

El llicenciatari no podrà realitzar enginyeria inversa, ni descompilar, ni desacoblar tot o part del Programa, estant taxativament prohibida qualsevol forma d’accés al codi font del mateix. Igualment, el Client s’abstindrà d’esborrar, modificar o alterar de qualsevol altra forma les mencions de reserva de drets a favor de llicenciant, així com, entre d’altres, el nom, logotip o marca que identifiqui a aquesta última entitat en tota aquella documentació que es faciliti en qualsevol suport en el context del present Acord.

El llicenciatari haurà de notificar a VINTEGRIS qualsevol possible infracció dels drets del llicenciant tan aviat tingui coneixement de la mateixa, sent VINTEGRIS l’única beneficiària de les possibles indemnitzacions que s’atorguin en virtut de qualsevol procediment.

El Client no podrà crear “enllaços” telemàtics amb els serveis descrits en el present Acord, ni adaptar o duplicar cap contingut del Programa en cap altre servidor ni dispositiu sense fil; tampoc podrà accedir al producte o serveis objecte de les presents Condicions Generals per tal de crear un producte o servei competitiu, o crear un producte utilitzant idees, característiques, funcions o gràfics similars als dels serveis previstos en el mateix.

DESENA PRIMERA

Protección de los datos personales

Àmbit

Els termes d’aquesta secció s’apliquen a tots els Serveis nebulaSUITE, que es regeixen pels termes de privacitat i seguretat a què es fa referència en els Termes específics dels Serveis nebulaSUITE corresponents

Dades del Client

En aquestes Condicions Generals s’entén per Dades del Client aquelles dades personals d’individus o interessats que s’incorporen a les bases de dades de cada servei, així com aquells que es puguin generar i conservar en els serveis nebulaSUITE.

Tractament de Dades del Client; Propietat

Les Dades del Client s’utilitzaran només per a prestar al Client dels Serveis nebulaSUITE que incloguin finalitats compatibles amb la prestació d’aquests serveis. VINTEGRIS no utilitzarà les dades del Client -ni derivarà informació d’ells- per a finalitats publicitàries o finalitats comercials similars.

Pel que fa a les parts, el Client conserva tots els drets, la titularitat i els interessos sobre les seves dades. VINTEGRIS no adquireix drets sobre les Dades del client, excepte pels drets que el Client concedeix a VINTEGRIS per prestar els Serveis nebulaSUITE al Client. Aquest paràgraf no afecta els drets de VINTEGRIS sobre el software o els serveis que VINTEGRIS llicència al Client.

Revelació de Dades del Client

VINTEGRIS no revelarà les dades del Client fora de VINTEGRIS, excepte (1) segons ho indiqui el Client, (2) segons es descriu en aquestes Condicions Generals o (3) segons s’exigeixi per llei.

VINTEGRIS no revelarà les dades del Client a l’autoritat judicial, llevat que ho exigeixi la llei. En cas que l’autoritat judicial es posi en contacte amb VINTEGRIS amb la finalitat de sol•licitar Dades del Client, VINTEGRIS intentarà instar l’autoritat competent a sol•licitar-li les dades directament al Client. Si VINTEGRIS es veu obligat a revelar Dades del Client a l’autoritat judicial, ha de notificar immediatament al Client i proporcionarà una còpia de la sol•licitud llevat que ho prohibeixi la legislació vigent.

Un cop rebuda la sol•licitud de Dades del Client per part d’un tercer, VINTEGRIS notificar immediatament al Client, llevat que ho prohibeixi la legislació vigent. VINTEGRIS de rebutjar la sol•licitud, llevat que la llei li obligui a omplir. Si la sol•licitud és vàlida, VINTEGRIS intentarà redirigir a aquest tercer perquè sol•liciti les dades directament al Client.

VINTEGRIS no proporcionarà a tercers: (a) accés directe, indirecte, general o a Dades del Client; (B) les claus de xifrat de plataforma que s’utilitzen per protegir les Dades del client o la capacitat desxifrar tals claus; ni (c) cap tipus d’accés a Dades del Client si VINTEGRIS té coneixement que aquestes dades s’utilitzaran amb finalitats diferents als indicats en la sol•licitud del tercer.

Per dur a terme el que preveuen els paràgrafs anteriors, VINTEGRIS podrà proporcionar als tercers la informació de contacte bàsica del Client.

Dades personals del llicenciatari, sol•licitant o client

Les seves dades personals seran objecte d’un tractament automatitzat de dades del que és responsable VINTEGRIS, la finalitat és la gestió, administració, manteniment (incloent la realització de controls i enquestes de satisfacció), actualització de serveis contractats i comercialització de nous serveis.

Les dades seran tractades sobre la base legal de l’execució d’un contracte (per a la gestió i administració de la relació contractual) i interès legítim (per a la comercialització de nous serveis, essent l’interès legítim del responsable l’increment de les relacions de negoci entre les parts). Les dades es conservaran durant el temps pel qual es mantingui la relació contractual.

Tractament de les Dades Personals

VINTEGRIS compleix amb el que indica el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD).

Les Dades Personals proporcionades a VINTEGRIS per, o en nom del Client mitjançant l’ús del Servei, són Dades del Client.

A) Rols i Responsabilitats

A l’efecte dels presents Termes de dades personals, el Client i VINTEGRIS convenen que el Client és el responsable del tractament de les Dades Personals del Client i que VINTEGRIS és l’encarregat d’aquestes dades, amb l’excepció que, (a) si el Client està actuant en qualitat d’encarregat, llavors VINTEGRIS actua com sots-encarregat, o (b) si s’estableix d’una altra manera en els termes específics dels Serveis nebulaSUITE. VINTEGRIS tractarà les Dades Personals únicament segons les instruccions documentades del Client. El Client accepta que el seu contracte de llicència, juntament amb l’ús i la configuració que el Client realitzi de les funcions presents en els Serveis nebulaSUITE, constitueixen les instruccions documentades finals i completes que el Client imparteix a VINTEGRIS pel que fa al tractament de les Dades Personals . Qualsevol instrucció addicional o alternativa haurà de ser acordada segons el procediment per a modificar el contracte de llicències per volum del Client.

B) Tractament

Les parts reconeixen i accepten que:

 • El tractament tindrà la mateixa durada que tingui el dret del Client a utilitzar el Serveis nebulaSUITE i fins que tots les Dades Personals s’eliminin o retornin d’acord amb les instruccions del Client o els termes d’aquestes Condicions Generals.
 • La naturalesa i la finalitat del tractament consistiran en prestar el servei en línia de conformitat amb les presents Condicions Generals i resta de documentació aplicable;
 • Els tipus de Dades Personals tractats pels Serveis nebulaSUITE inclouen aquells expressament identificats en l’Article 4 de l’RGPD; i
 • Les categories d’interessats són els representants i usuaris finals del Client, com ara els seus empleats, contractistes, col•laboradors i clients.

C) Drets dels Interessats; Ajuda amb les Sol•licituds

VINTEGRIS posarà a disposició del Client d’una manera coherent amb la funcionalitat del Servei Online i del rol de VINTEGRIS com a encarregat del tractament de les Dades Personals, la capacitat per satisfer les sol•licituds dels interessats respecte a l’exercici dels seus drets reconeguts pel RGPD. VINTEGRIS satisfarà les peticions raonables que li presenti el Client per assistir a respondre a les esmentades sol•licituds dels interessats. Si VINTEGRIS rebés una sol•licitud per a exercitar un o més dels seus drets reconeguts pel RGPD, en relació amb un Servei Online per el qual VINTEGRIS és encarregat o sots-encarregat de dades, VINTEGRIS redirigirà a l’interessat perquè realitzi la seva sol•licitud directament al Client. El Client serà responsable de respondre a qualsevol sol•licitud, que inclogui, on sigui necessari, l’ús de la funcionalitat del Servei Online. VINTEGRIS satisfarà les peticions raonables que li presenti el Client per assistir a respondre a les esmentades sol•licituds dels interessats.

D) Registre de Tractament d’Activitats

VINTEGRIS portarà tots els registres exigits per l’article 30, apartat 2, del RGPD i, en la mesura que sigui aplicable al tractament de Dades Personals que realitzi per compte del Client, posarà aquests registres a disposició del Client quan aquest ho sol•liciti.

Seguretat de les Dades

A) Pràctiques i Polítiques de Seguretat

VINTEGRIS implementarà i mantindrà les mesures tècniques i organitzatives corresponents per protegir les Dades del Client i les Dades Personals. Aquestes mesures s’han d’estipular en una Política de Seguretat de VINTEGRIS. VINTEGRIS posarà a disposició del Client aquesta política, així com les descripcions dels controls de seguretat per al Servei Online i altra informació sol•licitada raonablement pel Client pel que fa a les polítiques i pràctiques de seguretat de VINTEGRIS.

A més, aquestes mesures han de complir amb els requisits establerts en ISO 27001. VINTEGRIS pot afegir estàndards governamentals o de la indústria en qualsevol moment. VINTEGRIS no eliminarà ISO 27001, llevat que ja no s’utilitzin en la indústria i que siguin reemplaçat per un successor (si hi hagués).

B) Responsabilitats del Client

El Client és l’únic responsable de prendre una determinació independent pel que fa a les mesures tècniques i organitzatives perquè el Servei nebulaSUITE compleixi amb els requisits del Client, incloses les obligacions de seguretat sota el RGPD o altres lleis i reglaments de protecció de dades aplicables. El Client reconeix i accepta que (tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’implementació, i la naturalesa, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament de les seves Dades Personals, així com els riscos per a les persones) les pràctiques i polítiques de seguretat implementades i mantingudes per VINTEGRIS proporcionen un nivell de seguretat adequat al risc pel que fa a les seves Dades Personals. El Client és responsable de la implementació i el manteniment de les proteccions de privacitat i les mesures de seguretat per als components que el Client proporciona o controla en el seu cas.

C) Auditoria de Compliment

VINTEGRIS durà a terme auditories de la seguretat dels equips, de l’entorn informàtic i dels centres de dades físiques que s’utilitza en el tractament de les Dades del Client i les Dades Personals, de la següent manera:

 • Quan un estàndard o marc estableixi auditories, s’iniciarà una auditoria d’aquest marc o estàndard de control almenys anualment.
 • Cada auditoria es realitzarà de conformitat amb els estàndards i regles de l’organisme regulador o d’acreditació corresponent a cada marc o estàndard de control aplicable.
 • Cada auditoria serà realitzada per tercers auditors, independents i qualificats en matèria de seguretat, a elecció i cost de VINTEGRIS.

En cas que el Client ho sol•liciti, VINTEGRIS li proporcionarà al Client cada informe d’auditoria de VINTEGRIS. L’Informe d’Auditoria de VINTEGRIS estarà subjecte a les limitacions de distribució i no revelació de VINTEGRIS i l’auditor.

Si el Client ha celebrat les clàusules de protecció de dades estàndard per a la transmissió de dades personals a encarregats del tractament establerts en altres països que no garanteixen un nivell suficient de protecció de dades, tal com es descriu en l’Article 46 del RGPD (en els endavant, Clàusules Contractuals Tipus) amb VINTEGRIS o si s’apliquen els Termes de RGPD, el Client accepta exercir el seu dret a auditoria a l’indicar a VINTEGRIS que executi l’auditoria tal com es descriu en aquesta secció. Si el Client desitja canviar aquesta instrucció, el Client té el dret a fer-ho tal com s’estipula a les Clàusules Contractuals Tipus i en els Termes del RGPD, i ha de sol•licitar per escrit.

Si les Clàusules Contractuals Tipus són d’aplicació, aquesta secció és addicional al que preveu la clàusula 5, paràgraf f, i en la Clàusula 12, paràgraf 2, de les Clàusules Contractuals Tipus.

Aquestes Condicions Generals no varien ni modifiquen les Clàusules Contractuals Tipus o els Termes del RGPD ni afecta cap dret de l’autoritat supervisora o l’afectat titular de les dades en virtut de les Clàusules Contractuals Tipus o de l’RGPD. La present secció s’estipula en favor de VINTEGRIS com a tercer beneficiari.

Notificació d’Incidents de Seguretat

Si VINTEGRIS tingués coneixement d’una infracció de seguretat que produeix la destrucció, la pèrdua, l’alteració, la revelació no autoritzada de, o l’accés accidental o il•legal als Dades del Client o Dades Personals durant el seu tractament per part de VINTEGRIS (cadascun un “Incident de Seguretat”), VINTEGRIS, de manera oportuna i sense dilació indeguda, (1) notificarà al Client de l’Incident de Seguretat; (2) investigarà l’Incident de Seguretat i proporcionarà al Client informació detallada sobre l’Incident de Seguretat; i (3) prendrà mesures raonables per mitigar els efectes i per minimitzar els danys que són resultat de l’Incident de Seguretat.

Les notificacions d’Incidents de Seguretat es remetran al Client a través de qualsevol mitjà que VINTEGRIS seleccioni, incloent correu electrònic. És responsabilitat exclusiva del Client assegurar-se mantenir en tot moment unes dades de contacte exactes en cada servei nebulaSUITE. El Client és l’únic responsable de complir les seves obligacions sota les lleis de notificació d’incidents aplicables al Client i de complir amb les obligacions de notificació de tercers relacionades amb qualsevol Incident de Seguretat.

VINTEGRIS farà servir esforços raonables per ajudar al Client a complir la seva obligació sota l’Article 33 del RGPD o una altra llei o reglament aplicable, de notificar sobre dit Incident de Seguretat a la corresponent autoritat de supervisió i als interessats.

L’obligació de VINTEGRIS de notificar o respondre a un Incident de Seguretat segons el que preveu aquesta secció no constitueix reconeixement per part de VINTEGRIS pel que fa a incompliment o responsabilitat alguna respecte a l’Incident de Seguretat.

El Client haurà de notificar a VINTEGRIS, sense demora, sobre qualsevol possible ús indegut que s’hagi produït en els seus comptes o credencials d’autenticació, o sobre qualsevol incident de seguretat relacionat amb un servei en línia.

Transmissions i Ubicació de les Dades

A) Transmissions de Dades

El Client designa VINTEGRIS perquè emmagatzemi i tracti les Dades del Client i Dades Personals amb la finalitat de prestar els Serveis nebulaSUITE.

Totes les transmissions de Dades del Client fora de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, si escau, es regeixen per les Clàusules Contractuals Tipus a què es refereix el RGPD, llevat que el Client hagi optat per excloure d’aquestes clàusules .

VINTEGRIS de complir els requisits establerts per les lleis sobre protecció de dades de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa en relació amb la recollida, utilització, transmissió i altres activitats de tractament de les Dades Personals procedents de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. Totes les transmissions de Dades Personals a un tercer país o a una organització internacional estaran subjectes a les garanties pertinents segons el descrit en l’Article 46 del RGPD i les transmissions i garanties estaran documentades de conformitat amb l’Article 30, apartat 2, del RGPD.

B) Ubicació de les Dades del Client

Per a la prestació de serveis Cloud, VINTEGRIS utilitza Centres de Procés de Dades (en endavant “CPD”), a l’espai de la Unió Europea (en endavant “UE”). Els CPD situats fora del territori indicat, només podran ser utilitzats per a la prestació del servei contractat en el cas que estiguin regionalitzats.

En cap cas els CPD s’ubicaran en localitzacions les que poguessin suposar la infracció:

 • De la legislació pel que fa a les obligacions imposades per la Llei espanyola.
 • De la legislació del país de destinació final de les dades per translació de les mateixes.
 • De la legislació del país de trànsit o d’ubicació temporal de les dades.

Específicament les dades no s’ubicaran en una jurisdicció en la qual no resulti possible impedir activitats infractores o criminals en relació amb les dades del Client, o amb tercers.

Retención y Eliminación de Datos

En tot moment durant el període de vigència de la seva subscripció, el Client tindrà la capacitat d’accedir a les Dades del client emmagatzemades al Servei nebulaSUITE, així com tindrà també la capacitat d’extreure’ls i eliminar-los.

VINTEGRIS conservarà les Dades del Client que segueixin emmagatzemats en els Serveis nebulaSUITE en un compte amb funcionalitat limitada durant els seixanta (60) dies següents a l’expiració o terminació de la subscripció del Client, de tal manera que el Client pugui extreure les dades. Després del terme del període de retenció de seixanta (60) dies, VINTEGRIS desactivarà el compte del Client i eliminarà les Dades del Client i Dades Personals dins d’un període de noranta (90) dies addicionals, llevat que la legislació aplicable obligui a VINTEGRIS retenir aquestes dades.

En els casos que per alguna raó el client no disposi de cap accés al seu compte, VINTEGRIS posarà a la seva disposició mecanismes alternatius perquè es pugui efectuar l’extracció de les dades del Client.

VINTEGRIS no incorrerà en cap responsabilitat per eliminar les Dades del client o Dades Personals segons es descriu en aquesta secció.

Compromís de Confidencialitat de l’encarregat del tractament

VINTEGRIS s’ha d’assegurar que el personal involucrat en el tractament de Dades del Client i Dades Personals (I) únicament tracti aquestes dades segons les instruccions del Client, i (II) tingui l’obligació de mantenir la confidencialitat i seguretat d’aquestes dades, fins i tot després cessar aquestes persones en les seves funcions.

Notificacions i Controls d’ús de sotsencarregats

VINTEGRIS podrà contractar a tercers perquè prestin certs serveis limitats o auxiliars en nom seu. El Client dona el seu consentiment per a la interacció d’aquests tercers amb les filials de VINTEGRIS (si escau) i sotsencarregats. Les autoritzacions anteriors constituiran el consentiment previ per escrit del Client per a la subcontractació per part de VINTEGRIS del tractament de Dades del Client i Dades Personals, en cas que es requereixi el consentiment sota les Clàusules Contractuals Tipus o els Termes del RGPD.

VINTEGRIS és responsable del compliment per part del sotsencarregatde les obligacions que VINTEGRIS assumeix en aquestes condicions generals. VINTEGRIS informarà sobre els Sotsencarregatsen un lloc web de VINTEGRIS. En interactuar amb qualsevol sotsencarregat, VINTEGRIS garantirà a través d’un contracte escrit que el sotsencarregatpodrà accedir i utilitzar les dades del Client o Dades Personals, únicament per a prestar els serveis per als quals VINTEGRIS els ha contractat, i se’ls prohibeix utilitzar aquestes Dades del Client o Dades Personals per a qualsevol propòsit diferent. VINTEGRIS s’ha d’assegurar que els Sotsencarregatses trobin vinculats per contractes per escrit que els obliguin a proporcionar, almenys, el mateix nivell de protecció de dades que s’exigeix a VINTEGRIS en aquestes condicions generals.

VINTEGRIS pot arribar a interactuar amb nous sotsencarregats. VINTEGRIS lliurarà al Client una notificació (mitjançant l’actualització del lloc web i proporcionarà al client un mecanisme per obtenir la notificació d’aquesta actualització) de qualsevol nou sotsencarregat almenys catorze (14) dies abans de proporcionar a el sotsencarregataccés ales Dades del Client o dades Personals.

Si el Client no aprovés la incorporació d’un nou Sotsencarregat, el Client podrà acabar la subscripció relativa al Servei afectat, sense cap penalització. Per a això, abans que finalitzi el període de notificació pertinent, el Client haurà de proporcionar per escrit a VINTEGRIS una notificació d’acabament que inclogui una explicació dels motius de la no aprovació. Si el Servei afectat formés part d’una contractació conjunta de serveis, la terminació s’aplicarà a la suite completa. Després de la terminació, en qualsevol factura posterior que emeti al Client o al seu revenedor, VINTEGRIS cancel•larà les obligacions de pagament associades a tota subscripció relativa al Servei nebulaSUITE que ha estat objecte de terminació.

Com posar-se en contacte amb VINTEGRIS

Si el Client considera que VINTEGRIS no està complint amb els seus compromisos de privacitat o seguretat, el Client pot posar-se en contacte amb suport al client a través del correu electrònic soporte@vintegris.com o utilitzar el formulari web de privacitat de VINTEGRIS, que es troba en vintegris.com.

L’adreça postal de VINTEGRIS és:

Víntegris Madrid

Calle Isabel Colbrand, 10-12
Oficina 108
28050 Las Tablas
Madrid
España

Víntegris Barcelona

Carrer Pallars, 99
Planta 3
Oficina 33
08018 Barcelona
España

DOTZENA

Acords de nivell de servei. Els Acords de nivell de servei estan detallats en l’Annex II “Acords de Nivell de Serveis (SLA)”.

DESENA TERCERA

Les clàusules de les presents Condicions Generals són independents entre si, motiu pel qual si qualsevol clàusula és considerada invàlida o inaplicable, la resta de clàusules de les seguiran sent aplicables, excepte acord exprés en contra de les parts.

El Client pot notificar mitjançant un procediment enviament email a les següents adreces de VINTEGRIS: soporte@vintegris.com.

CATORZENA

Es fa constar expressament que s’ha lliurat còpia en suport electrònic (mitjançant posada a disposició a la pàgina web), de tota la documentació a què es refereixen aquestes condicions generals.

QUINZENA

En tot allò no previst en les presents condicions generals, l’acord es regularà per la legislació espanyola civil i mercantil. La jurisdicció competent és la que s’indica a la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. En cas de discrepància entre les parts en relació amb la interpretació o compliment de les presents Condicions Generals, les parts intentaran la prèvia resolució amistosa. Si les parts no arribessin a un acord sobre això, qualsevol d’aquestes pot sotmetre el conflicte a la jurisdicció civil, amb subjecció als Tribunals del domicili social de VINTEGRIS, i, si escau, del consumidor, en el cas que el subscriptor actués en aquesta condició segons el que indica el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Una ampliació de la informació de resolució de disputes es troba disponible a l’adreça d’internet www.vintegris.com

DÉCIMA SEXTA

Cessament d’Operacions. En el cas que VINTEGRIS cessés de manera inesperada les seves operacions comercials, es realitzaran tots els esforços raonables per avisar al client amb el màxim temps d’antelació i posar a la seva disposició mecanismes per a la recuperació de les seves dades personals i registres d’auditoria. Això no inclou els serveis relacionats amb l’Entitat de Certificació de VINTEGRIS que disposa d’un pla de cessament detallat a la DPC del servei.

 

ANNEX I

Termes específics dels Serveis nebulaSUITE

1. Termes nebulaUSERS

1.1. Recollida de dades personals. La creació de nous usuaris comporta la recollida de la següent informació de caràcter personal: nom, cognoms, identificador d’usuari, correu electrònic i telèfon (opcional). Aquesta informació es tracta d’acord amb el que especifica la clàusula onzena de les Condicions Generals de nebulaSUITE.

1.2. Integració amb repositori d’usuaris corporatiu. La informació de caràcter personal importada a nebulaUSERS des dels repositoris corporatius s’utilitza i emmagatzema de la mateixa manera que la informació recollida directament. En cap cas es recupera dels sistemes corporatius del client informació que pogués posar en risc la seguretat de l’usuari tal com la contrasenya.

1.3. Distribució de software propietari. Tot el software client i / o documentació publicada al portal nebulaUSERS segueix el model de llicenciament i ús detallat en la clàusula vuitena de les Condicions Generals de nebulaSUITE.

2. Termes nebulaACCESS

N/A

3. Termes nebulaCERT

3.1. Compliment legal. El servei nebulaCERT, llevat que s’especifiqui el contrari, està configurat en mode Avançat el que significa que el seu motor de signatura produeix signatures digitals avançades segons el Reglament (EU) 910/2014 de 23 de juliol de 2014. Per a això els certificats que s’importin o emetin directament en el sistema han de ser reconeguts i haver estat emesos per un prestador Electrònic de Confiança; per a més informació consultar el portal de la Comissió Europea: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

3.2. Emissió de certificats qualificats. Per a la configuració i activació de la funcionalitat d’emissió de certificats qualificats de l’entitat de certificació de VINTEGRIS “vinCAsign nebulaSUITE2 Authority” en qualsevol de les seves modalitats es requereix de la formalització d’un contracte entre VINTEGRIS i el client. Sense la formalització d’aquest contracte el client només podrà centralitzar certificats emesos amb altres autoritats de certificació reconegudes.

3.3. Ús de certificats qualificats. És responsabilitat del client realitzar un ús dels seus certificats digitals qualificats d’acord amb l’estipulat pel prestador de serveis de confiança emissor dels mateixos. Les condicions d’ús dels certificats es detallen en el “full d’acceptació” o contracte que signa el titular del certificat en el moment del seu lliurament. VINTEGRIS no es responsabilitzarà de les conseqüències de l’incompliment del contracte entre el titular del certificat i l’entitat de certificació emissora.

4. Termes nebulaSIGN

Formats de signatura. nebulaSIGN permet generar els formats de signatura més comuns, entre els quals es troben els format CAdES, PAdES i XAdES en les seves diferents modalitats. Informació detallada sobre els diferents formats de signatura reconeguts es potconsultar al portal de l’administració electrònica:

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Formatos-Firma.html

5. Termes nebulaSNE

N/A

6. Termes nebulaDISCOVER

6.1 Recollida de dades personals. Durant el procés d’alta es realitza la recollida de la següent informació de caràcter personal: nom, cognoms, companyia i correu electrònic. Aquesta informació es tracta d’acord amb el que especifica la clàusula onzena de les Condicions Generals de nebulaSUITE.

 

ANNEX II

Acords de Nivell de Serveis (SLA)

Definicions

 • Taxa d’Error: (I) el nombre total d’errors interns de servidor o de disponibilitat de servei retornats per cada servei dividit entre (II) el nombre total de sol•licituds durant un període de cinc minuts. La Taxa de – Error per cada compte nebulaSUITE i per a cada servei separadament es calcularà com un percentatge per cada període de cinc minuts en el cicle de facturació. El càlcul del nombre d’errors interns del servidor o de disponibilitat del servei no inclourà errors que sorgeixin directament o indirectament com a resultat de qualsevol exclusió del SLA dels serveis, segons es defineix més endavant.
 • Percentatge de disponibilitat de Servei Mitjà (PDSM): es calcula com la diferència entre el 100% de la mitjana de Taxes de Errors de cada període de 5 minuts del cicle de facturació, qualsevol que aquest sigui.
 • Compensació per servei: és un crèdit en euros, calculat com s’estableix en aquesta secció, que VINTEGRIS reemborsaria al Client en cas que no es compleixin els compromisos de servei establerts.

Compromís de servei

VINTEGRIS farà esforços comercials raonables per a garantir la disponibilitat dels serveis amb un Percentatge de Disponibilitat de servei Mitjà o PDSM d’almenys el indicat en la següent taula per a cada servei. En l’esdeveniment que VINTEGRIS no compleixi amb el compromís de servei, el client podrà rebre una compensació tal com es descriu més endavant.

Servei PDSM
nebulaUSERS 99,90%
nebulaCERT 99,90%
nebulaACCESS 99,90%
nebulaSIGN 99,75%
nebulaSNE 99,50%
nebulaDISCOVER 99,90%

 

Compensacions per Servei

Les Compensacions per Servei es calculen com un percentatge del total de càrrecs pagats pel Client pels serveis responsabilitat de VINTEGRIS durant el cicle de facturació, qualsevol que aquest sigui, en el qual l’error ha ocorregut d’acord amb la següent taula.

Servei PDSM Percentatge de Compensació per Servei
nebulaUSERS Entre 98,00% i 99,90%

Inferior a 98,00%

10%

25%

nebulaCERT Entre 98,00% i 99,90%

Inferior a 98,00%

10%

25%

nebulaACCESS Entre 98,00% i 99,90%

Inferior a 98,00%

10%

25%

nebulaSIGN Entre 95,00% i 99,75%

Inferior a 95,00%

10%

25%

nebulaSNE Entre 95,00% i 99,50%

Inferior a 95,00%

10%

25%

nebulaDISCOVER Entre 98,00% i 99,90%

Inferior a 98,00%

10%

25%

 

VINTEGRIS aplicarà qualsevol Compensació per servei exclusivament contra pagaments futurs que d’alguna o altra manera siguin deguts pel Client. A la seva discreció, VINTEGRIS podrà abonar la Compensació per servei directament al compte del Client. Les Compensacions per Servei no li donaran dret a cap reemborsament o altres pagaments per part de VINTEGRIS. Una Compensació per servei podrà ser aplicable i emesa exclusivament si la quantitat de compensació per al cicle de facturació aplicable és major de deu euros (10 euros). Les Compensacions de Servei no podran ser transferides o aplicades a cap altre compte. Excepte disposició contrària, el seu recurs legal únic i exclusiu per qualsevol indisponiblitat, error en l’acompliment, o qualsevol altra incapacitat per proporcionar serveis serà el rebut d’una Compensació per servei d’acord amb els termes d’aquest document.

Sol•licitud de Compensació i Procediments de Pagament

Per rebre una Compensació per Servei, el Client haurà de presentar una reclamació, obrint un tiquet a través del servei de suport de VINTEGRIS. Per ser elegible, la sol•licitud de compensació ha de ser rebuda com a molt tard seixanta (60) dies després del cicle de facturació durant el qual va ocórrer l’incident i ha d’incloure:

a) Les paraules “Sol•licitud de Compensació” en la línia de l’assumpte.

b) Les dates i hores de cada incident de Taxes d’Error que vostè reclama.

c) Els seus registres de sol•licituds que documentin els errors i corroboren la seua falla reclamada (qualsevol informació confidencial o sensible ha de ser eliminada o reemplaçada amb asteriscs.

Si el percentatge de Temps d’Activitat Mensual aplicable al període de facturació d’aquesta sol•licitud és confirmat per VINTEGRIS i és menor a l’Acord de Nivell de Servei establert, s’emetrà un crèdit proporcional dins el cicle de facturació següent en el qual la sol•licitud va ser confirmada.

Si el Client no presenta la sol•licitud amb la informació tal com s’especifica en aquest apartat no podrà optar a rebre la compensació per servei.

Exclusions del SLA

El Compromís de servei no s’aplica a cap indisponiblitat, suspensió o terminació de qualsevol dels serveis, o d’altres problemes d’acompliment d’aquests: (I) que resulti d’una suspensió; (II) causada per factors aliens al control raonable de VINTEGRIS, incloent qualsevol esdeveniment de força major o accés a Internet o problemes relacionats més enllà del seu punt de demarcació; (III) que resulti de qualsevol acció o omissió per part del Client o d’un tercer; (IV) que resulti de personal del Client, programari o qualsevol altra tecnologia i / o equip, programari o tecnologia d’un tercer (diferent d’un equip de tercers que estigui sota el control directe de VINTEGRIS); (V) que resulti d’una suspensió i terminació del dret a usar els serveis per part del Client de conformitat amb el contracte de servei; (VI) que afecti entorns de prova, desenvolupament, preproducció o entorns amb finalitats comercials. Si la disponibilitat és impactada per altres factors diferents a aquells usats en el càlcul de la Taxa d’Error, llavors VINTEGRIS podrà oferir una compensació per servei considerant aquests factors a la seva discreció.

Necessites més Informació?

Contacta'ns