Skip to main content

Certificats per a Empresas

Certificat de Persona Física Vinculada a una Organització

Certificat de Persona Física Representant amb Personalitat Jurídica

Certificat de Persona Física Representant sense Personalitat Jurídica

Certificat de Segell Electrònic d'Empresa

Certificat de Persona Física Vinculada a una Organització

Aquest certificat identifica digitalment al titular (persona física) com vinculat a una organització, indicant el càrrec que ell exerceix (empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor).
El titular pot realitzar comunicacions signades digitalment, de conformitat amb les seves funcions habituals.

Qui pot sol·licitar-lo?
 • Els representants legals (administradors) i/o voluntaris amb poder per a tal efecte (apoderats generals o especials).
 • Els professionals autònoms podran sol·licitar aquest certificat quan no disposin d’una personalitat jurídica que les representi, sent la identitat de la persona física i de la persona jurídica la mateixa.
Període de validesa y compliment legal

1 a 3 anys.

 • Document d’identitat, NIE o Passaport.
 • Certificat de empresa (firmat per un representant legal de la entitat expedit 15 dies abans de la data de presentació).
 • CIF de l’entitat.

Certificat qualificat:

ETSI EN 319 411-2

Signatures electròniques qualificades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.1.1

Signatures electròniques avançades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.1.2

Descarrega les polítiques (en castellà)
Descarregar

Certificat de Persona Física Representant amb personalitat Jurídica

Aquest tipus de certificat permet a una persona física actuar en qualitat d’administrador únic, o representant legal d’una entitat o organització.

Cas d’Ús

Per a signatura digital de contracte, actes, instruccions,…

Qui pot sol·licitar-lo?
 • Administrador únic o solidari.
 • Apoderats amb poders generals.
Període de validesa y compliment legal

1 a 3 anys.

Societats Mercantils:

 • Document d’identitat, NIE o passaport.
 • Certificat del Registre Mercantil.
 • Apoderats no registrats en el Registre Mercantil: presentar poder notarial certificant la vigència del poder (expedit 15 dies abans de la data de presentació).

Associacions o Fundacions:

 • Document d’identitat, NIE o passaport.
 • Nota simple del Registre d'Associacions o fundacions (expedit 15 dies abans de la data de presentació).
 • Escriptures de constitució de l'entitat i Document públic del poder del representant legal.

Entitats Públiques:

 • Document d’identitat, NIE o passaport.
 • CIF i Acta de nomenament del representant.
 • Document públic de constitució, BOE o escriptura pública.

Unió temporal d’empreses:

 • Document d’identitat, NIE o passaport.
 • Escriptures de constitució de l’entitat y CIF.
 • Document públic del poder del representant legal (expedit 15 dies abans de la data de presentació).

Societat Agrària de Transformació:

 • Documento d’identitat, NIE o passaport.
 • Nota simple del Registro de SAT (expedit 15 dies abans de la data de presentació).
 • Escriptures de constitució de l’entitat i CIF.

Certificat qualificat:

ETSI EN 319 411-2

Signatures electròniques qualificades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.1

Signatures electròniques avançades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.2

Representació legal o apoderament general:

OID 2.16.724.1.3.5.8

Descarrega les polítiques (en castellà)
Descarregar

Certificat de Persona Física Representant sense Personalitat Jurídica

Aquests certificats determinen una relació de representació legal o apoderament general entre la persona física identificada en el certificat i una entitat sense personalitat jurídica.
En aquests certificats, la persona física representant té plenes capacitats per a actuar en nom de l’Entitat sense Personalitat Jurídica davant les Administracions Públiques.
(Certificat recollit a la Llei 59/2003).

Qui pot sol·licitar-lo?

Qui sol·licita el certificat ha de ser el representant de l’entitat sense personalitat jurídica de la corporació subscriptora.

Període de validesa i compliment legal

1 a 3 anys.

Entitats sense personalitat jurídica inscriptibles en Registre Públic:

 • Document d’identitat, NIE o passaport.
 • Document acreditatiu (existència de la pròpia organització) i CIF.
 • Nota simple del Registre Públic (expedit 15 dies abans de la data de presentació).
 • En cas de ser representació voluntària, poder notarial.

Entitats sense personalitat jurídica no inscriptibles en Registre Públic (comunitats de béns o societats civils):

 • Document d’identitat, NIE o passaport.
 • Acta del poder del Sol·licitant.
 • Document acreditatiu (existència de la pròpia organització) i CIF.
 • Declaració responsable del seu càrrec (expedit 15 dies antes de la data de presentació).

Certificat qualificat:

ETSI EN 319 411-2

Signatures electròniques qualificades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.11.

Signatures electròniques avançades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.12

Representació legal o apoderament general:

OID 2.16.724.1.3.5.9

Descarrega les polítiques (en castellà)
Descarregar

Certificat de Segell Electrònic d'Empresa

Aquest certificat expedit a organitzacions té la finalitat de segellar automàticament en nom de l’empresa qualsevol document electrònic sense referència al representant legal.
Es pot aplicar a qualsevol empresa o entitat.

Cas d’Ús
 • Pot usar-se en qualsevol document comercial o intern que hagi de ser segellat per l’empresa: pressupostos, factures, nòmines, etc., ja que la seva funció és similar al segell del negoci tradicional.
 • Es pot aplicar a un document electrònic per a garantir l’origen i la integritat d’aquest.
Qui pot sol·licitar-lo?
 • Els representants legals (administradors) i/o voluntaris amb poder per a tal efecte (apoderats generals o especials).
 • Els professionals autònoms podran sol·licitar aquest certificat quan no disposin d’una personalitat jurídica que els representi, sent la identitat de la persona física i de la persona jurídica la mateixa.
Període de validesa i compliment legal

1 a 3 anys.

Societats Mercantils:

 • Document d'identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
 • Certificat del Registre Mercantil.
 • En el cas d'apoderats que no es trobin registrats en el Registre Mercantil, serà necessari presentar el poder notarial.

Associacions o Fundacions:

 • Document d'identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
 • Nota simple del Registre d'Associacions o fundacions.
 • Escriptures de constitució de l'entitat i Document públic del poder del representant legal.

Entitats Públiques:

 • Document d'identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
 • CIF i Acta de nomenament del representant.
 • Document públic de constitució, BOE o escriptura pública.

Unió temporal d’empreses:

 • Document d'identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
 • Escriptures de constitució de l'entitat i CIF.
 • Document públic del poder del representant legal.
 • Declaració responsable del representant de la vigència del càrrec.

Societat Agrària de Transformació:

 • Documento de identitat, NIE o passaport.
 • Nota simple del Registre de SAT.
 • Escriptures de constitució de l’entitat i CIF.

Certificat qualificat:

ETSI EN 319 411-2

Signatures electròniques qualificades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.6.1

Signatures electròniques avançades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.6.2

Descarrega les polítiques (en castellà)
Descarregar