Skip to main content

L'ús creixent de la firma qualificada

El mercat de la Firma Digital, segons l’estudi de mercat realitzat per Markets & Markets, experimenta un creixement anual del 35,7% des del 2022 i preveu un creixement estable fins al 2027. Aquest ràpid creixement es deu a múltiples factors, com la urgència per part de les empreses en l’adopció de processos paperless per disminuir la seva empremta de carboni a favor del canvi climàtic, o la necessitat que el COVID-19 va revelar de processos remots fiables que facilitin i assegurin les transaccions digitals.

Tot i això, no totes les firmes són iguals, ni generen el mateix efecte jurídic probatori. La realitat és que la major part de les signatures que s’utilitzen no tenen representativitat legal per al caràcter formal del document que es vol signar.

Tots els factors que impulsen el creixement del mercat de la firma digital, comparteixen un denominador comú, la necessitat de garantir la identitat digital durant transaccions electròniques per erradicar el frau, com la suplantació de la identitat o Phishing.

El marc normatiu

La demanda creixent per les solucions de firma digital ha obligat governs de diferents territoris a crear un nou entorn normatiu. A Europa trobem el reglament eIDAS, en vigor des del 2014, que estableix els estàndards regularitzadors de la identificació electrònica i els serveis de confiança entre els països membres de la UE.

eIDAS reconeix 3 tipus de firma electrònica, simple, avançada i qualificada, però només la firma qualificada ofereix el més alt nivell de seguretat, equiparant-se a la firma manuscrita quant a la seva validesa jurídica. La firma qualificada garanteix la identitat del signant i la integritat del document electrònic signat.

El reglament eIDAS, a l’article 3.16, defineix els serveis electrònics de confiança per a la creació, verificació i validació de signatures electròniques, segells de temps i certificats electrònics, i constata que només prestadors homologats pels organismes de supervisió corresponents poden oferir serveis de confiança.

Dins dels prestadors de serveis de confiança (PSC) o Trust service Provider (TSP), hi ha qualificats o no qualificats, però només els Prestadors de Serveis de Confiança qualificats o Qualified Trust services Provider (QTSP), com Víntegris, poden oferir firma qualificada.

Tant la UE, com el Govern d’Espanya, fan pública una llista amb el conjunt d’empreses certificades (TSL), cosa que permet a qualsevol persona comprovar directament la validesa i l’estat d’homologació de cada servei i prestador.

La firma qualificada i els seus beneficis

L’ús de la firma qualificada ha augmentat els darrers anys gràcies als seus nombrosos beneficis en termes de seguretat, autenticitat, fiabilitat, facilitat d’ús i al baix cost de les tecnologies de firma electrònica.

  • Efectes jurídics

L’efecte jurídic de la firma qualificada és significatiu, ja que es considera una prova legalment vàlida de l’autenticitat i la integritat del document signat.

Un dels principals efectes jurídics que es produeixen en utilitzar la firma qualificada és la inversió de la càrrega de la prova. En lloc d’haver de demostrar que un document electrònic és autèntic i que ha estat signat per la persona que afirma haver-lo signat, la càrrega de la prova es trasllada a la part que qüestiona l’autenticitat del document. Això pot ser molt útil en casos en què es produeixen disputes legals relacionades amb l’autenticitat de documents electrònics.

A més, el marc jurídic per a l’ús de la firma electrònica proporciona més seguretat per a les parts que fan servir aquesta eina.

Tot això ha portat a un augment en el nombre de casos d’ús de la firma qualificada en diferents àmbits, com ara la firma de contractes, la presentació de documents legals o la realització de tràmits administratius.

  • Usabilitat i accessibilitat de les solucions de firma qualificada

Un altre dels motius del creixement ràpid dels casos d’ús de la firma qualificada es deu en gran manera a la millora en la usabilitat de les tecnologies de firma electrònica, així com a la disminució dels costos associats a la seva implementació.

En el passat, l’ús de la firma electrònica era percebut com a complicat i costós, cosa que en limitava l’adopció en molts casos. No obstant això, gràcies al desenvolupament de tecnologies més accessibles i fàcils de fer servir, per exemple les solucions de firma electrònica basades en el núvol (SaaS), com ara nebulaSIGN o les aplicacions de firma per a dispositius mòbils, la firma qualificada s’ha convertit en una eina més accessible per a empreses i particulars.

Deixa un comentari