Skip to main content

Seguretat màxima a les firmes digitals dels diputats

Article publicat a Red Seguridad, el 14/07/2022
Signat per Javier Bustillo

Entre les conseqüències positives que hem pogut extreure del període de pandèmia, sens dubte, destaca l’important desenvolupament de la digitalització dels processos. La dificultat imposada pel distanciament en aquests mesos ha comportat un impuls més gran d’aquelles tecnologies que permeten crear i assegurar la identitat digital amb totes les garanties.

De fet, segons la consultora Juniper Research, està previst que la despesa en tecnologia per a la verificació de la identitat digital dels usuaris per part de les empreses augmentarà un 77% en els cinc anys vinents. En concret, passarà de 9.400 milions de dòlars el 2021 a 16.700 milions el 2026.

En aquest sentit d’assegurar els processos interns, el Congrés dels Diputats va publicar un concurs que li permetés triar una solució que dotés de la màxima seguretat les firmes de les seves senyories en les diferents activitats i consultes que realitzen cada dia, i que impacten de manera directa al funcionament del nostre país: votacions d’iniciatives parlamentàries i expedients econòmics, signatura d’actes, etc.

L’adjudicatari ha estat Víntegris, fabricant espanyol de software i prestador qualificat de serveis de confiança segons el Reglament europeu de reconeixement d’identitats electròniques (eIDAS).

Gràcies al mateix, els diputats faran servir la tecnologia de signatura electrònica de Víntegris en mode software com a servei, que inclou l’emissió de certificats electrònics, signatura electrònica qualificada centralitzada al núvol i la gestió de fluxos de signatura i segellat de temps qualificat.

El fet d’incorporar una autoritat de certificació com la que proporciona Víntegris al procés de signatures del Congrés suposa reforçar encara més la seguretat i la fiabilitat dels nombrosos tràmits que duen a terme els diputats, ja que dota del màxim valor jurídic probatori les seves signatures, tant si s’executen presencialment des del Congrés com si ho fan de manera remota.

A més, la solució de Víntegris incorpora un segellat de temps qualificat que validarà l’hora exacta de les signatures davant de possibles discrepàncies i evitarà dubtes sobre la seva validesa, fins i tot si la signatura es du a terme de forma remota.

Pel que fa a l’accés per part dels usuaris, en tractar-se d’un sistema de manera servei podran accedir des de qualsevol dispositiu amb la màxima seguretat, ja que està basat en la pertinença a grups i protegit mitjançant una autenticació multifactor forta.

Videoidentificació

Una altra de les novetats tecnològiques centrades en la identitat digital i impulsades en el temps de pandèmia és la videoidentificació amb valor jurídic probatori. Aquesta tecnologia està cridada a canviar la manera de procedir del ciutadà, perquè permetrà realitzar de forma remota tràmits que fins ara requerien ineludiblement una presència física, com ara renovar el DNI, modificacions a l’empadronament, gestions amb el Registre Civil, etcètera, i amb el nivell de seguretat màxim per evitar fraus.

Tot i que les solucions de videoconferència ja es feien servir en alguns sectors com el bancari, no tenien la major validesa jurídica probatòria. Des de la publicació de l’Ordre ministerial de maig de 2021, i amb les exigències del Centre Criptològic Nacional (CCN), s’han definit les característiques de les tecnologies i els processos a posar en marxa perquè aquesta validesa sigui màxima.

Cal destacar que Víntegris ha estat l’única empresa que ha participat de forma simultània com a prestador qualificat de serveis de confiança al subcomitè definit pel Ministeri d’Economia i Transformació Digital per a la creació de la normativa a què respon la videoidentificació (Ordre Ministerial ETD/465/2021, emesa el 6 de maig de 2021) i com a fabricant de programari al subcomitè coordinat pel CCN per a l’elaboració de la normativa tècnica per al desenvolupament d’aplicacions de videoidentificació.

I és que NebulaID, la solució de videoidentificació de Víntegris, respon a les exigències tècniques marcades pel CCN i l’ordre ministerial. Entre elles, la utilització de biometria facial, la captura de documentació via OCR i la comprovació de determinades característiques d’aquesta documentació, a més d’una prova de vida aleatòria en temps real (com, per exemple, pestanya, girar el cap, etc.). Amb tota aquesta informació es fa una consulta, en temps real, a la base de dades de la Policia Nacional per verificar-ne la coherència i veracitat.

Aquesta sèrie d’exigències suposen acreditar la capacitat de fer transaccions i crear un alter ego digital de la persona que és a l’altra banda. Cosa que només poden fer els prestadors de serveis de confiança com Víntegris.

Identitat tot en un

nebulaSUITE és la plataforma de solucions SaaS d’identitat digital “tot-en-un” desenvolupada per Víntegris. Disponible en set idiomes, proporciona a les organitzacions la infraestructura completa per gestionar certificats i firmes digitals qualificades a través de serveis basats en el núvol.

Està composta per una sèrie d’eines per a l’emissió, la centralització, la gestió i el descobriment de certificats, la verificació d’identitat, la gestió de signatura electrònica, l’autenticació robusta, la centralització de notificacions electròniques, etc. A més, disposa d’un component d’auditoria per brindar un servei 360 graus sobre fluxos digitals. Dissenyada tant per a escriptori com per a dispositius mòbils, nebulaSUITE integra:

vinCAsign: Plataforma PKI i autoritat de certificació.

nebulaCERT: Solució per administrar al núvol certificats digitals.

nebulaDISCOVER: Plataforma SaaS d’inventaris de certificats.

nebulaID: Solució de videoautenticació i identificació remota amb valor legal probatori.

nebulaSIGN: Solució de fluxos de signatures digitals.

nebulaACCESS: Solució per administrar l’accés als sistemes de l’organització.

nebulaSNE: Sistema de gestió centralitzat per a notificacions telemàtiques administratives.

Tots els components de nebulaSUITE es poden integrar fàcilment via API REST nativa amb aplicacions externes i incorporen característiques per garantir el compliment normatiu, com el Reglament eIDAS, l’objectiu del qual és reforçar la confiança en les transaccions electròniques al mercat interior.

Assenyalar, finalment, que el caràcter innovador de nebulaSUITE l’ha portat a ser seleccionada com una de les cent millors idees per Actualidad Econòmica i a rebre el Trofeu al Producte, Servei o Sistema de Seguretat més innovador, atorgat per Red Seguridad, aquest any 2022.

Deixa un comentari