Skip to main content

 

 • Autenticació: procés per comprovar la identitat d’un usuari o dispositiu electrònic. Es considera un dels tres passos del Protocol AAA (Autenticació, Autorització i Auditoria). Existeixen molts tipus d’autenticació (per exemple, la biomètrica o la de doble factor), encara que potser la més coneguda sigui la de contrasenya bàsica.

 

 • Autoritat de Certificació (CA): entitat de confiança que pot emetre i revocar certificats digitals per dotar d’identitats digitals a usuaris i dispositius electrònics, o per generar signatura digital, que posteriorment serà aplicada a documents electrònics o correus electrònics.

 

 • Certificat digital: fitxer informàtic que dota d’una identitat digital a una persona, organització o dispositiu electrònic. Són emesos per autoritats de certificació reconegudes (CA). Es basen en criptografia asimètrica, i disposen d’una clau pública (a disposició de tot el món) i una altra privada (que només està en mans del titular). Una de les seves aplicacions són les signatures digitals.

 

 • Criptografia: l’art de tornar un missatge inintel·ligible. Actualment, i des d’un punt de vista tecnològic, s’utilitza per autenticar usuaris, protegir la informació continguda en un document o generar signatura digital. Pot ser simètrica, asimètrica o híbrida.

 

 • eIDAS: (Reglament (UE) n ° 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior). Reglament sobre signatura i identitat digital l’objectiu d’establir un marc jurídic comú a tota la UE respecte a firmes electròniques, evitant el seu repudi, i contribuint d’aquesta manera al mercat únic digital.

 

 • eSign Act: Llei de Firmes Electròniques en el Comerç Global i Nacional 2000. Normativa federal nord-americà que regula l’ús de la signatura electrònica amb fins comercials, garantint la validesa legal dels contractes electrònics a tot el país.

 

 • Signatura biomètrica: signatura electrònica recollida en un dispositiu habilitat per a tal fi, que associa una sèrie de trets (pressió del traç, velocitat, etc.) al signant, per així identificar-lo.

 

 • Signatura digital: (no confondre amb signatura digitalitzada) és un tipus de signatura electrònica basada en certificats digitals, que es pot aplicar a documents i contractes, emails i factures electròniques, entre d’altres. Xifra els documents mitjançant un algoritme, i garanteix la identitat del signatari i la integritat del contingut, evitant possibles riscos com el frau i el repudi.

 

 • Signatura digitalitzada: qualsevol segell de cautxú o signatura feta a mà en un document, posteriorment escanejat. No té validesa legal ni garanteix la identitat del signatari.

 

 • Signatura electrònica: segons el Reglament eIDAS, “dades en format electrònic annexos a altres dades electròniques o associats de manera lògica amb ells que utilitza el signant per signar”. Tot i que pot considerar-se l’equivalent electrònic d’una signatura feta a mà, el seu grau de seguretat i compliment legal varia depenent de la tecnologia en què estigui basada.

 

 • Identitat digital: l’equivalent digital d’una identitat en el món real, per a persones i dispositius electrònics. Igual que ocorre amb un document d’identificació, es basa en una sèrie d’atributs i característiques associats al seu portador, només que en aquest cas són dades electròniques. Es poden generar identitats digitals a través de certificats, garantint d’aquesta manera la seguretat i evitant el risc de frau.

 

 • Legaltech: tecnologia que proporciona serveis legals i jurídics, entre els quals pot trobar-se la signatura digital.

 

 • Paperless: moviment sorgit en el marc de la transformació digital que advoca per reduir o fins i tot eliminar l’ús del paper en diferents entorns, com les oficines, amb l’objectiu de protegir el medi ambient i disminuir costos en les organitzacions.

 

 • UETA: Llei de Transaccions Electròniques Uniformes 1999. Acta signada per 47 estats als EUA per harmonitzar lleis estatals sobre la validesa de la signatura electrònica. Al costat de eSign Act, forma part del marc normatiu que regula la signatura electrònica.

 

Vols saber més?

Si aquest glossari se t’ha fet massa breu i vols saber més sobre signatura i identitat digital, pots contactar-nos aquí per a més informació o demanar una demo de nebulaSUITE i descobrir per tu mateix com s’apliquen aquests termes i els beneficis que aquesta suite pot proporcionar la teva organització.

A més, segueix-nos a xarxes socials per descobrir més característiques d’aquestes tecnologies, estar al corrent de les nostres últimes novetats i fer-nos comentaris i suggeriments: estem a Twitter i LinkedIn.

Deixa un comentari