Skip to main content

Certificats Digitals: Què són, per a què serveixen i quins avantatges aporten?

Què són els Certificats Digitals?

Un Certificat Electrònic o Certificat Digital és un fitxer digital emès per una Autoritat de Certificació, com vinCAsign, que garanteix la vinculació entre la identitat d’una persona o entitat i la part pública de l’arxiu i que, per tant, permet identificar el seu titular de forma inequívoca.

Els Certificats Digitals permeten als ciutadans o empreses identificar-se davant de tercers, signar documents electrònicament i realitzar tràmits telemàtics de forma segura i confidencial, complint amb les regulacions europees com eIDAS i proveint els més alts nivells de seguretat amb plenes garanties legals.

Quina diferència hi ha entre un Certificat Digital i una Firma Digital?

El certificat digital o electrònic vincula la identitat d’una persona a un fitxer digital utilitzant tecnologia criptogràfica i és expedit per una Autoritat de Certificació. Per a l’expedició d’un certificat digital es requereix la identificació i l’autenticació de la persona. Avui dia, gràcies a la nova regulació ETD/465/21, es permet la vídeo identificació, evitant la presencialitat fins fa poc requerida.

La signatura digital o electrònica és un codi criptogràfic que es crea a l’hora d’associar el certificat digital a un document i permetre al receptor validar la identitat del signant, garantint que el document no ha estat alterat.

El marc normatiu europeu, eIDAS 910/2014, reconeix 3 tipus de signatura electrònica, simple, avançada i qualificada, però només la signatura qualificada ofereix el més alt nivell de seguretat, equiparant-se a la signatura manuscrita quant a la seva validesa jurídica. La signatura qualificada garanteix la identitat del signant i la integritat del document electrònic signat.

Així doncs, veiem com amb el certificat digital estem identificant la persona, mentre amb la signatura electrònica vinculem la persona que ha signat amb el document. El certificat digital és un tipus de signatura electrònica.

Per què ens serveixen els Certificats Digitals?

El certificat digital ens serveix per a tres classes de funcions principals:

1. Autenticar-se: La funció principal és autenticar la persona que el posseeix, encara que també, es poden autenticar dispositius intel·ligents amb connexió a internet. El certificat digital és un dels mètodes d’autenticació més segurs que existeixen avui dia, ja que permet xifrar, desxifrar, autenticar i protegir la privadesa i integritat de les dades.

2. Realitzar tràmits online: Gràcies als Certificats Digitals, els ciutadans i empreses poden agilitzar, gestionar i simplificar els tràmits en línia amb les seus electròniques de les Administracions Públiques com el SEPE, Ajuntaments, Policia Nacional, Seguretat Social, l’Agència Tributària, entre d’altres, oferint un servei ràpid i assegurança.

Cal esmentar que la llei obliga a relacionar-se electrònicament amb l’administració, a les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, als que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, als empleats de les administracions públiques i els que representin qualsevol inclòs en aquest grup. I permet triar les persones físiques si volen o no comunicar-se amb les administracions públiques mitjançant mitjans electrònics.

Dentre els múltiples tràmits que es poden realitzar en línia avui dia trobem: tràmits d’estrangeria, sol·licitud de la prestació o subsidi per desocupació, certificació de Matrimoni, sol·licitud de baixa del titular cadastral, sol·licitud de pensió de jubilació, entre molts altres.

3. Signar documents oficials o de caràcter legal: Com vèiem, el certificat digital és una de les opcions de signatura digital. Això permet a ciutadans i empreses a signar telemàticament documents oficials com a contractes laborals, mercantils, hipoteques, etc.

Quins beneficis aporten els Certificats Digitals?

Validesa legal: La signatura electrònica amb certificat digital qualificat té el mateix valor legal que una signatura manuscrita, amb l’avantatge afegit que té una traçabilitat que la signatura en paper no té.

A més, les firmes electròniques estan recolzades pel marc normatiu Europeu eIDAS i el nacional.

Estalvi de temps: actualment són molts els tràmits que es poden o s’han de realitzar en línia amb administracions públiques, entitats bancàries, immobiliàries, serveis mèdics, etc. Els certificats digitals ens ajuden a agilitzar aquests tràmits, evitant-nos desplaçaments i llargues cues.

Estalvi de diners: Gràcies als certificats o firmes digitals reduïm els costos en paper, impressió i emmagatzematge.

Afavoreix el medi ambient: la reducció de l’ús del paper a causa de la digitalització dels tràmits en línia permet una reducció de la petjada de carboni.

Seguretat: els documents signats digitalment no poden ser alterats, i aquests són més segurs i fiables que els signats en paper.

En conclusió, els certificats digitals són una de les tecnologies més utilitzades avui en dia per empreses i particulars, atès que faciliten i protegeixen les gestions telemàtiques, garantint tant la nostra identitat com la validesa del document.

Deixa un comentari