Skip to main content

Publicat a Silicon, Actualitat TI – L’opinió dels experts

Javier Natividad, 17 de Juliol 2023

Veure publicació original

El 'scoring bancari “en temps real” retalla el temps en la concessió de productes financers sense perdre seguretat

Artículo de Javier Nativitat sobre la puntuación creditici a SILICON

Javier Natividad, Director Comercial de Víntegris

En aquesta tribuna, Javier Natividad, director comercial de Víntegris, explica com el scoring bancari estalvia temps i seguretat al sector.

Encara que el terme “scoring bancari” soni tècnic, la realitat és que bona part dels ciutadans hem estat objecte d’almenys un al llarg de la nostra vida. Aquest tecnicisme fa al·lusió a l’avaluació que els bancs i les entitats financeres realitzen sobre el nostre perfil de risc creditici per aprovar o no la concessió dels productes que ofereixen: crèdits, hipoteques, assegurances, etc.

El risc creditici és el factor que ha de ser valorat i que l’entitat exigeix per garantir-ne la rendibilitat abans de concedir un servei, sigui una persona física o jurídica. Per fer-ho, se sol sol·licitar a l’usuari una sèrie de documents amb l’objectiu d’analitzar-ne el perfil i verificar-ne el “score creditici”, és a dir, si té solvència per tornar en els terminis previstos aquest préstec que l’entitat li fa.

La recopilació de tota la documentació necessària és un procés lent i laboriós. En el cas de les hipoteques, per exemple, aquest termini se sol allargar entre 10 i 15 dies addicionals alhora que l’usuari ha dedicat a reunir tota la informació. I és que tots aquests informes se sol·liciten un per un a les administracions públiques (Seguretat Social, Agència Tributària, Banc d’Espanya, FNMT, etc.) abans de ser lliurats a l’entitat emissora del servei, cosa que incrementa el consum de temps, augmenta el risc d’error humà i de falsificacions i, en conseqüència, alenteix el procés de contractació del producte amb l’entitat financera.

Scoring Bancari, ara en Temps Real

Però, és possible reduir aquest temps sense posar en risc la seguretat i la fiabilitat del procés? La resposta és sí. Afortunadament, ja existeix la tecnologia que permet realitzar aquest “scoring bancari” pràcticament en temps real, amb el consegüent estalvi de temps tant per al sol·licitant del servei com per a l’entitat financera que ha de fer la gestió. Perquè tot el procés compti amb la seguretat i fiabilitat màximes, ha d’estar ratificat per una entitat prestadora qualificada de serveis de confiança.

El scoring bancari en temps real té la base en el desenvolupament d’una solució programari que automatitza la recollida de documents destinats a l’avaluació del risc creditici. Per fer-ho, l’usuari només necessita identificar-se, des del mòbil o tauleta, mitjançant un certificat qualificat per recopilar i lliurar la documentació sol·licitada en temps real. Un cop rebuda aquesta informació, l’entitat emissora elaborarà, de manera immediata i exempta de riscos, un perfil creditici amb què avaluar la solvència del possible client i concedir o no el servei segons el seu nivell de risc.

Si es tracta d’una persona física, l’avaluació del score creditici es realitza tenint en compte la vida laboral (Tresoreria General de la Seguretat Social), els models 100 i 390 (Agència Tributària) i l’informe de Riscos per als titulars de Central d’Informació de Riscos (Banc d‟Espanya)

Mentre que, si és una persona jurídica, aquest scoring es basa en els models 200 i 390 (Agència Tributària) i l’informe de Riscos per als titulars de Central d’Informació de Riscos (Banc d’Espanya).

nebulaSCORING facilita l'avaluació financera en temps real, agilint i assegurant el procés tant per al sol·licitant com per a l'acreedor

Descobreix més

Addicionalment, als estalvis en temps que aquest tipus de tecnologia pot aportar als processos de contractació de productes financers -la resolució sobre la concessió d’una hipoteca sol comportar terminis de deu a quinze dies de mitjana, mentre que la d’un préstec sol dilatar-se entre dos dies i una setmana-, altres avantatges addicionals a destacar són, per exemple, l’eliminació del tercer, ja que la informació s’aconsegueix directament de la intervenció. Així mateix, també millora l’experiència de l’usuari que, per una banda, evita desplaçaments i, de l’altra, disposa d’una interfície intuïtiva i un procés més ràpid que ajuda a millorar la taxa d’acceptació, reduir la taxa d’abandó en els processos i afavorir-ne el compromís.

Altres avantatges derivats d’aquesta automatització se centren en la facilitat per a l’entitat financera de poder crear, administrar i custodiar de manera segura certificats digitals qualificats sense haver d’instal·lar-los manualment a cada dispositiu, disposar d’una traçabilitat i seguretat més grans, així com d’una total transparència sobre el procés per a l’usuari final.

Un cop més, el desenvolupament tecnològic col·labora a més facilitat i agilitat en els tràmits diaris i a una millor experiència de l’usuari, sense deixar de banda la seguretat màxima i la protecció de la identitat digital.

 

Veure la publicació original

Deixa un comentari